Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
False 476Ngày cập nhật 25/08/2023
Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 8532/UBND-XD ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy. UBND huyện đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung:

 

1. Về Quy hoạch cấp nước PCCC:

Trong quá trình lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư và cụm công nghiệp, các khu chức năng khác, các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí,...) đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng và QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, trong đó lưu ý ưu tiên bảo vệ, hạn chế san lấp các nguồn nước tự nhiên (sông, hồ, ao) để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Trong quá trình thẩm định quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư và cụm công nghiệp, các khu chức năng khác thuộc trách nhiệm của UBND huyện phê duyệt, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm lấy ý kiến Công an tỉnh về các nội dung liên quan quy hoạch cấp nước PCCC trước khi trình phê duyệt theo quy định.

2. Về thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC: 

Trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và cụm công nghiệp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, bao gồm thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng (theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC), điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối,... được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Đảm bảo việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD (Mục 5. Cấp nước chữa cháy), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD (Mục 2.5. Mạng lưới cấp nước),... và áp dụng các phiên bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi. 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. 

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn huyện, khi thực hiện hợp đồng cấp nước đối với các dự án, công trình phải thể hiện rõ lưu lượng, áp lực cấp nước được duy trì tại điểm đấu nối đảm bảo phục vụ công tác cấp nước chữa cháy. 

3. Về đầu tư, quản lý, duy tu, bảo vệ công trình, thiết bị cấp nước PCCC:

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị doanh nghiệp cấp, thoát nước khẩn trương triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng, trụ lấy nước; lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy và kiểm tra an toàn PCCC định kỳ một năm một lần đối với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là các cụm công nghiệp nhỏ lẻ, làng nghề hoặc khu dân cư cũ. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án, kế hoạch cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước PCCC đảm bảo theo quy định.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nguồn nước PCCC, phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (hoặc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn kỳ tiếp theo) và tham mưu UBND huyện trình xin bố trí nguồn vốn theo kế hoạch để xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các dự án, công trình cấp nước PCCC theo quy định.

4. Một số nội dung khác:

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước PCCC theo quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về cấp nước PCCC, tầm quan trọng của việc cấp nước PCCC, hướng dẫn các cấp, ngành địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cấp nước PCCC trong phạm vi quản lý. Tuyên truyền xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC; trong đó tập trung quán triệt sâu, rộng tới các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia giải quyết nguồn nước phục vụ công tác PCCC;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước đối với các đơn vị cấp nước trên địa bàn do UBND huyện quản lý.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.318.369
Truy cập hiện tại 301