Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 10 năm 2018 của UBND huyện: tại buổi làm việc với UBND xã Thượng Quảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
False 12746Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc

với UBND xã Thượng Quảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ

kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019

 

Sáng ngày 02/10/2018, tại Hội trường UBND xã Thượng Quảng, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Hương – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ VN và các ban, ngành liên quan xã Thượng Quảng.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Thượng Quảng thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; ‎‎ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể xã Thượng Quảng đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu KTXH của xã đề ra trong năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp như: thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Riêng tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh, UBND xã rà soát lại những hộ chưa đạt, kiến nghị với UBND huyện, để huyện làm việc với Sở y tế xin hỗ trợ, phấn đấu cuối năm 2018 tiêu chí này đạt 100%. Chương trình xây dựng NTM chưa đạt theo lộ trình.

 Để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong những tháng còn lại của năm 2018; chuẩn bị thực hiện Kế hoạch kinh tế xã, hội năm 2019. UBND xã cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên cơ sở ý kiến tham gia, đề xuất của các ngành cấp huyện, UBND xã cần tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá lại một số chỉ tiêu tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 sát với tình hình thực tế, theo ý kiến tham gia của các ngành chuyên môn.

2. Kế hoạch năm 2019, nên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương như sau:

- Chỉ tiêu kinh tế: Tổng sản lượng lương thực có hạt là 715 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn là: 250 triệu đồng; đối với chỉ tiêu tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn, UBND xã cần rà soát tất cả các nguồn đầu tư trong năm 2019 để xây dựng phù hợp.

- Chỉ tiêu xã hội: Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% (từ 3- 5 hộ); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,14%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  đạt 95% trở lên.

- Chỉ tiêu môi trường: Điều chỉnh tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 65% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt từ 95%; tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 100%;

- Đối với chương trình trọng điểm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung như sau: Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với việc giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển kinh tế vườn; chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

3. Về định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc, tăng cường chỉ đạo tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế theo hướng bền vững; lồng ghép các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư tập trung xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển kinh tế vườn nhân rộng một số loại cây, con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể:

a) Về kinh tế:

- Trồng trọt: Tiếp tục bám sát đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tăng cường đầu tư nâng cao năng suất cây lúa, phát triển mô hình thâm canh lúa nước để tăng năng suất, triển khai một số diện tích trồng nếp than của người đồng bào dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn nhà, vườn đồi, cần tập trung trồng các loại cây cho thu nhập ổn định như: Bưởi (thanh trà), xà lách xoong, chuối, cam và các loại cây có giá trị kinh tế khác phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường công tác thâm canh, xen canh, tăng hệ số sử dụng đất và nâng cao thu nhập cho người dân như: trồng ớt tiêu xen dưới tán vườn, tận dụng đất ven bờ để trồng cau,…; tập trung chỉ đạo, vận động bà con quan tâm chăm sóc vườn, phấn đấu năm 2019 mỗi thôn đều có ít nhất 1 vườn được cải tạo, chăm sóc kiểu mẫu.

- Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng thâm canh, trồng cỏ chăn nuôi bò; chỉ đạo hướng dẫn chăn nuôi có chuồng trại và các hộ chăn nuôi đều phải cam kết bảo vệ môi trường; đối với gia cầm đẩy mạnh phát triển mô hình gà thả vườn, thả đồi; quan tâm công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo kế hoạch; duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản,…

- Về lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tránh tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy; có biện pháp ngăn chặn việc mua bán đất sản xuất; chỉ đạo duy trì chăm sóc tốt cây cao su; tuyên truyền vận động trồng rừng gỗ lớn. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các xưởng mộc trên địa bàn, rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng xe tự chế để vận chuyển lâm sản trái phép.

- Tài nguyên – Môi trường: Bám kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hàng năm để quản lý đất đai; quan tâm quản lý các hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát những hộ đã vi phạm trước đây đủ điều kiện hướng dẫn làm hồ sơ chuyển đổi. Có biện pháp bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn xã.

- Thu ngân sách: Tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách địa phương đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

b) Về lĩnh vực Văn hoá, Xã hội, Nội chính:

- Giáo dục: Cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; tăng cường nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền vận động, hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng.

- Xã hội: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng tái nghèo, quan tâm hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; chống tình trạng tảo hôn;

- Tín dụng ngân hàng: Rà soát, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của các hộ trên địa bàn xã, tránh tình trạng nợ xấu xảy ra.

- Nội chính, Cải cách hành chính: Quan tâm chỉ đạo công tác Cải cách hành chính và tăng cường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ  và Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tập trung nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; sử dụng các phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước.

- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp lễ, tết.

4. Về xây dựng nông thôn mới: Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tập trung thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm và nhiệm vụ của địa phương và nhân dân. Từ đó, đề nghị UBND xã có kế hoạch phân công, chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành (Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…) tuyên truyền phối hợp thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả và kịp thời xử lý những tồn tại; xây dựng thêm 1 thôn kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đề nghị UBND xã Thượng Quảng và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.237