Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 10 năm 2018 của UBND huyện: Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
False 10894Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; trên cơ sở kết quả kiểm tra tại Báo cáo số 03/BC-ĐKT ngày 12/9/2018 kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan (Thanh tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Báo cáo số 04/BC-ĐKT ngày 12/9/2018 kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn (Hương Lộc, Hương Hòa, Hương Hữu, Thượng Lộ, thị trấn Khe Tre) của Đoàn Kiểm tra CCHC, UBND huyện kết luận:

  1. Kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC

Trong thời gian qua, công tác CCHC đã được các cơ quan, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả, cụ thể: công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy tiếp tục kiện toàn. Việc đối thoại giữa các cấp, các ngành với các tổ chức và công dân trên các lĩnh vực được nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của người dân… Công tác cải cách thể chế luôn được chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết TTHC, cải tiến quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; việc thực hiện cơ chế một cửa từ xã đến huyện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính đạt hiệu quả hơn, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân trong các giao dịch hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng; kịp thời niêm yết, công bố các TTHC giúp cho tổ chức, công dân nắm bắt và hiểu rõ về thủ tục, thành phần hồ sơ cần phải thực hiện qua đó giảm phiền hà, chi phí, thời gian đi lại của tổ chức và công dân; công tác tuyên truyền CCHC luôn được các cơ quan, UBND các xã, thị trấn chú trọng và thực hiện dưới nhiều hình thức như: qua đài truyền thanh xã, đài truyền thanh - truyền hình huyện, trang thông tin điện tử, băng rôn, khẩu hiệu, qua các buổi họp thường kỳ của cơ quan....từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về công tác CCHC; lãnh đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thường xuyên cập nhật vào các phần mềm dùng chung trong việc quản lý, giải quyết công việc; kịp thời áp dụng chữ ký số đối với văn bản mà cơ quan, đơn vị mình ban hành; chuyển đổi các quy trình ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác CCHC ở các cơ quan, UBND các xã, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

          a. Đối với các xã, thị trấn:

Hàng năm UBND các xã, thị trấn tuy đã ban hành kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện nhưng việc ban hành kế hoạch chưa kịp thời vẫn còn chậm so với quy định như: UBND xã Hương Lộc, Hương Hữu, Hương Hòa.

Việc phổ biến, tuyên truyền về công tác CCHC thực hiện chưa thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền chưa phong phú.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ở một số đơn vị chưa thực hiện như: UBND xã Hương Hữu, UBND thị trấn Khe Tre; còn các xã Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ tuy có tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản nhưng việc thực hiện chưa tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chưa thực hiện đầy đủ quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa được quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh như: biểu mẫu, các loại phiếu, sổ theo dõi giải quyết hồ sơ.

Việc niêm yết, công khai các TTHC chưa khoa học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nghiên cứu, nắm rõ khi thực hiện TTHC; thực hiện việc niêm yết, công khai chưa đúng theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017; tuy có hòm thư góp ý nhưng chưa thực hiện việc công khai địa chỉ, số điện thoại và nội dung hướng dẫn thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

Chưa thực hiện tốt việc lập hồ sơ cán bộ, công chức tại đơn vị theo quy định như: xã Hương Lộc (chưa lập hồ sơ cán bộ, công chức đối với ông Trương Văn Giáo), xã Hương Hòa (chưa lập hồ sơ đối với ông Võ Thanh Cương công chức Trưởng Công an xã), xã Hương Hữu (chưa lập hồ sơ đối với bà Hồ Thị Nga - Bí thư Đảng ủy xã), xã Thượng Lộ (chưa lập hồ sơ cán bộ, công chức đối với ông Trần Văn Lân - Chủ tịch UBMTTQVN xã).

Các xã Thượng Lộ, Hương Hữu, Hương Hòa, Hương Lộc chưa thực hiện việc lập hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách tại xã theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa được quan tâm; chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản và đều hành, trang thông tin điện tử, việc theo dõi và xử lý ý kiến chỉ đạo trên phần mềm chưa được cập nhật, tình hình sử dụng thư điện tử công vụ còn thấp như UBND xã Hương Hữu.

          b. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện:

          Hàng năm tuy có ban hành kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện nhưng thời gian ban hành còn chậm, cụ thể như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

          Cả 04 cơ quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Kinh tế và Hạ tầng) chưa ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch CCHC năm của cơ quan để triển khai, thực hiện.

          Chưa tiến hành việc rà soát các TTHC của phòng như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Việc lập hồ sơ quản lý CBCCVC chưa đầy đủ, cụ thể: Phòng Nông nghiệp và PTNT chưa lập hồ sơ công chức đối với ông Phạm Tấn Son, ông Nguyễn Đức Tiến, ông Phan Trần Duy Phương và bổ sung các văn bằng, chứng chỉ, quyết định và phiếu đánh giá công chức hàng năm; Thanh tra huyện chưa bổ sung lý lịch hồ sơ cán bộ, công chức đối với ông Phạm Huy, ông Dương Cảnh Tuấn, bà Hồ Thị Hiền theo mẫu 1a-BNV/2007 và các quyết định, văn bằng, chứng chỉ, phiếu đánh giá công chức hằng năm. Đối với 02 cơ quan (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng) chưa tiến hành lập hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

3. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau

          Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả tạo bước đột phá trong công tác CCHC nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, UBND huyện yêu cầu:

a. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện

Tăng cường công tác chỉ đạo công chức phụ trách theo dõi công tác CCHC ở cơ quan mình tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo theo định kỳ đầy đủ nội dung, số lượng và thời gian yêu cầu.

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL của cơ quan tham mưu UBND huyện; đồng thời tham mưu ban hành văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định.

Nghiêm túc triển khai thực hiện thường xuyên việc áp dụng chữ ký số đối với văn bản mà cơ quan mình ban hành.

Tiến hành lập hồ sơ quản lý công chức, viên chức của cơ quan đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện việc gửi các văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (các văn bản phải thực hiện chữ ký số) và thường xuyên vào Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (hộp thư văn bản đến) của cơ quan mình để nhận văn bản theo quy định tại Điều 9 Chương III Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND huyện.

Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực của cơ quan, đồng thời cung cấp cho Trung tâm Hành chính công huyện để kịp thời niêm yết, công khai. Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực của cơ quan để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

b. Đối với UBND các xã, thị trấn

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các phầm mềm dùng chung theo quy định để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hóa hệ thống CNTT trên toàn huyện.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ; ban hành văn bản QPPL đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục quy trình đúng quy định.

Mở rộng thêm nhiều nội dung tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) để nhiều đối tượng được tiếp cận với pháp luật hơn. Cần có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú hơn, cần biên soạn các nội dung tuyên truyền ngắn gọn súc tích để tuyên truyền qua loa phát thanh.

Sớm điều chỉnh Bảng niêm yết TTHC theo đúng quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 và kịp thời niêm yết, công khai các TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đảm bảo 100% TTHC được tiếp nhận và giao trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn; đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại và nội dung hướng dẫn thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức theo đúng quy định tại mục 4 Phụ lục IV Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công chức phụ trách các lĩnh vực thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa được quy định tại quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Tiến hành lập các loại phiếu (Tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hồ sơ; gia hạn thời gian trả kết quả), Sổ theo dõi Tiếp nhận và trả kết quả sử dụng một cách thường xuyên, cập nhật đầy đủ và theo mẫu quy định.

- Thực hiện theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ trên Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ theo mẫu quy định.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa theo đúng quy định.

- Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả báo cáo lãnh đạo UBND cấp xã bằng văn bản (thông qua công chức Văn phòng - Thống kê) định kỳ (2 lần/tháng) báo cáo tiến độ giải quyết TTHC của các lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.

- Định kỳ 3 tháng/lần, lãnh đạo địa phương, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công chức chuyên môn tiến hành họp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong tiếp nhận, giải quyết, giao trả kết quả TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ quý, sáu tháng, năm đối với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) về tình hình công tác CCHC.

Triển khai kịp thời các nội dung theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị; kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; thực hiện thường xuyên công tác rà soát đối với bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; sau khi rà soát phát hiện các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh thì kiến nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; đồng thời tiến hành lập hồ sơ CBCC và những người hoạt động không chuyên trách tại đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc vận hành và khai thác các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, bảo đảm 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ, sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung và khai thác thường xuyên các chức năng thống kê phục vụ theo dõi, chỉ đạo điều hành và tham mưu.

Tăng cường đăng tải tin bài lên trang thông tin điện tử của xã; sử dụng văn bản điện tử để thay thế cho văn bản giấy; áp dụng chữ ký số để ký trên các văn bản điện tử trước khi ban hành để gửi qua môi trường mạng; chuyển đổi các quy trình sang phiên bản ISO 9001:2015.

4. Tổ chức thực hiện

a. Phòng Tư pháp huyện

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân từ xã đến huyện ngày càng được nâng cao, hiệu quả hơn.

b. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tăng cường hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trong việc rà soát, đánh giá các TTHC; đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC.

Tiếp tục triển khai và theo dõi việc thực hiện các phần mềm dùng chung, hộp thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử cấp xã, tổng hợp tình hình của các địa phương báo cáo UBND huyện và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn.

c. Phòng Văn hóa - Thông tin

 Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền CCHC tại các xã, thị trấn.

d. Phòng Nội vụ

 Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đối với các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này; báo cáo Chủ tịch UBND huyện các trường hợp triển khai không bảo đảm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

đ. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến kinh phí cấp cho công tác CCHC năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã, đảm bảo theo đúng lộ trình mà Đề án của UBND tỉnh đã đề ra.

Trên đây là nội dung Thông báo kết luận kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn; yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.957