Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 10 năm 2018 của UBND huyện: tại buổi làm việc với xã Thượng Nhật để rà soát tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2018
False 9059Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Nhật để rà soát tiến độ thực hiện

 các tiêu chí nông thôn mới năm 2018

 

Ngày 18/9/2018, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Nhật để rà soát, đôn đốc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các Đoàn thể xã Thượng Nhật.

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thượng Nhật báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2018; ý kiến tham gia của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa – TT; ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đảng ủy xã Thượng Nhật đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018; đã tổ chức phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch triển khai; hàng tháng có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt mà đa số thuộc về trách nhiệm của xã và người dân như: toàn xã còn 66 hộ nghèo, 25 nhà tạm, Hợp tác xã chưa thành lập, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao…Để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thượng Nhật thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã năm 2018; Thông báo số 63/TB-UBND ngày 24/5/2018 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về việc kiểm tra công tác triển khai xây dựng Nông thôn mới và làm vườn năm 2018 của xã Thượng Nhật và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của UBND huyện và các cấp, các ngành đối với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

2. Đảng ủy, UBND xã rà soát lại công tác phân công các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM mới của xã để đảm bảo phân công một cách cụ thể, chi tiết để gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tập trung rà soát, phân tích cụ thể hiện trạng của 25 nhà tạm còn lại, trong đó những trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp yêu cầu UBND xã căn cứ theo các quy định hiện hành và vận động nhân dân để xử lý phù hợp, đối với những trường hợp còn lại căn cứ theo quy định nhà đối với nhà ở đạt chuẩn (gồm 3 cứng: mái, tường, nền) xem hộ gia đình còn chưa đạt ở hạng mục nào để có phương án vận động, hướng dẫn và có kế hoạch đề xuất các ngành hỗ trợ để tháo gỡ.

4. Tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo: Đề nghị UBND xã cần kiểm tra, rà soát trong 38 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều xem hiện còn thiếu hụt chỉ tiêu nào để đề tập trung giải quyết và xuất các cơ quan có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ.

5. UBND xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để hoàn tất thủ tục thành lập Hợp tác xã; tập trung các nguồn vốn ưu đãi theo quy định, vốn hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất năm 2018 để hỗ trợ cho HTX mới thành lập tổ chức các hoạt động đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

6. Tiêu chí thu nhập: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tổ chức thâm canh, chăm sóc, phát triển kinh tế vườn; tuyên truyền, vận động nhân dân để khuyến khích con em vào làm việc tại các cơ sở công nghiệp trên địa bàn hoặc tham gia xuất khẩu lao động theo hướng dẫn của ngành Lao động, TBXH để có điều kiện nâng cao thu nhập. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để vận động nhân dân giảm tổ chức các phong tục, tập quán lạc hậu gây lãng phí và yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước nội dung này.

7. Đề ra các giải pháp thực hiện quyết liệt, có hiệu quả ngay từ bây giờ để kiềm chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2019.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy  xã Thượng Nhật ngày 13/9/2018. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thượng Nhật nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.195