Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 09 năm 2018 của UBND huyện: tại cuộc họp rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện
False 9007Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát,

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ

 thông tin trên địa bàn huyện

 

Ngày 22/5/2018, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí trưởng và phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (vắng có lý do: trưởng, phó Phòng Nông nghiệp và PTNT, trưởng Phòng Tài nguyên và MT, Phó phòng Văn hóa – Thông tin, Trưởng phòng GD-ĐT, Giám đốc TTGDNN-GDTX); Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (vắng có lý do: Chủ tịch xã Hương Phú; Phó Chủ tịch xã Thượng Nhật, Hương Sơn, Thượng Lộ).

Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; và Dự thảo giao tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ý kiến tham gia, góp ý, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Qua kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của năm 2017, các chỉ số này của huyện đều ở mức thấp và thể hiện tính không ổn định. Nguyên nhân chính là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công việc.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2018 của huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

I. Về cải cách hành chính

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình; tham mưu xây dựng, Kế hoạch, báo cáo theo định kỳ đầy đủ nội dung, số lượng và thời gian yêu cầu. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về CCHC để phục vụ việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC trong năm 2018 của huyện.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện về quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; đối với các xã, thị trấn thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện về quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của UBND các xã, thị trấn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện chuẩn bị báo cáo, tài liệu kiểm chứng theo phụ lục 2 Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố nộp về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 30/10/2018 tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 8/11 xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/9/2018. Tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn còn lại (thị trấn Khe Tre, xã Thượng Long và xã Thượng Nhật) trong năm 2019.

II. Về ứng dụng công nghệ thông tin

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là ứng dụng các phần mềm dùng chung trên hệ thống xác thực tập trung SSO, chữ ký số, hộp thư công vụ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng để hạn chế văn bản giấy; quan tâm đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (máy tính, máy scan,..).

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Danh mục các loại văn bản trao đổi hoàn toàn theo hình thức văn bản điện tử: Chỉ thị (cá biệt); công điện; công văn: trao đổi trong quá trình xử lý công việc, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký lịch họp, đăng ký lịch làm việc; báo cáo tuần, tháng, quý, 06 tháng và các báo cáo theo yêu cầu; chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng; giấy mời họp, hội nghị; hướng dẫn; kế hoạch; lịch làm việc, lịch công tác của cơ quan, tổ chức, địa phương; thông báo: giới thiệu con dấu, chữ ký, trự sở làm việc, ý kiến kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; các tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, trao đổi công việc, hội nghị để nghiên cứu trước hoặc để góp ý; các văn bản sao y, văn bản gửi lãnh đạo để biết, để báo cáo (các văn bản gửi báo cáo lãnh đạo tại mục ”nơi nhận”); văn bản chỉ đạo, điều hành; văn bản gửi các cơ quan để biết; văn bản dự thảo kèm theo công văn xin ý kiến, góp ý.

+ Danh mục các loại văn bản theo hình thức văn bản điện tử đồng thời gửi kèm văn bản giấy: Văn bản quy phạm pháp luật; quyết định (cá biệt); tờ trình; đề án; dự án; văn bản gửi đến các cơ quan chủ trì giải quyết công việc.

+ Ngoài ra, tùy theo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xem xét quy định thêm các loại văn bản khác để gửi qua mạng, không gửi văn bản giấy trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

- Sau khi được UBND huyện giao tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện (theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/08/2018 của UBND tỉnh ban hành về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiêu chí phụ trách; hàng năm báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/10 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xếp chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện.

- Tập trung thực hiện Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện về ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; hàng năm báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/10 để tổng hợp xếp chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Rà soát hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số và mật khẩu của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình (chưa có, mất mật khẩu hoặc cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng sử dụng: như lái xe, bảo vệ,...) gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 20/9/2018 để được cấp mới, khôi phục hoặc đề xuất hủy bỏ.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Rà soát soát, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân còn thiếu, không đúng tên quy định trong các phần mềm dùng chung, hộp thư điện tử công vụ. Tham mưu UBND huyện Công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông phân quyền cho huyện theo dõi, trích xuất họp thư điển tử công vụ để kịp thời chỉ đạo thực hiện, trước ngày 14/9/2018.

- Rà soát, dự kiến số điểm tự chấm bộ tiêu và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện để kịp thời tham mưu khắc phục, bổ sung để nâng cao các tiêu chí.

- Phối hợp với Sở khoa học công nghệ thẩm định các quy trình theo chuẩn ISO 9001:2015 của các phòng ban, các xã, thị trấn để trình phê duyệt trước ngày 20/9/2018; đồng thời phối hợp tiến hành cài đặt vào phần mềm Trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp xã; tham mưu công bố lại các quy trình ISO 9001:2015 phù hợp với bộ thủ tục hành chính hiện hành.

- Phối hợp với các phòng ban rà soát bộ thủ tục hành chính đề xuất cắt giảm thời gian không cần thiết để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao tiêu chí thành phần trong cải cách hành chính.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 126