Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 08 năm 2018 của UBND huyện: tại cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ vốn vay để tháo gỡ khó khăn đối với người đầu tư trồng cam trên địa huyện Nam Đông
False 7631Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp

bàn giải pháp hỗ trợ vốn vay để tháo gỡ khó khăn đối với

người đầu tư trồng cam trên địa huyện Nam Đông

 

Ngày 03/8/2018, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để bàn một số giải pháp hỗ trợ vốn vay để tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư đối với người trồng cam trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc các ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Nam Đông và Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, đề xuất của lãnh đạo các ngân hàng và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham dự cuộc họp; nhằm tăng cường một số chính sách hỗ trợ về vốn đầu tư trong những năm đầu đối với người trồng cam trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận một số nội dung sau:

1. Về hạn mức và thời hạn cho vay: Thống nhất mức cho vay trồng cam đối với hộ gia đình, cá nhân tối đa không quá 50 triệu đồng/ha (áp dụng đối với tất cả các nguồn vốn cho vay). Thời hạn cho vay đối với trồng cam tối đa là 05 năm.

2. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Đông sử dụng nguồn vốn từ ngân hàng cấp trên phân bổ và nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang (Theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng) để cho vay thực hiện dự án trồng cam. Hạn mức diện tích cho vay đối với các hộ trồng cam từ 0,3 ha đến 01 ha, mỗi hộ được vay vốn không quá 01 ha. Mức lãi suất áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm cho vay và thực hiện theo quy trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Nam Đông ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cam đối với phần diện tích vượt quá 01 ha/hộ (trừ phần Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay). Mức lãi suất và chính sách cho vay thực hiện theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Nam Đông chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp nhu cầu vay vốn, đề xuất Ngân hàng cấp trên bố trí vốn hàng năm đảm bảo vốn vay cho người trồng cam; thông báo cụ thể chính sách cho vay (đối tượng, mức vay, lãi suất vay, thời hạn vay) trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội và UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền chính sách cho vay vốn. Chủ động rà soát đối với các hộ có nhu cầu vay để sản xuất quy mô lớn, lựa chọn hình thức thế chấp hoặc không thế chấp phù hợp, cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới theo Điều 12, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng cấp tổ chức tuyền truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với dự án trồng cam và các loại hình sản xuất khác. Vận động nhân dân đăng ký diện tích trồng cam và nhu cầu vay vốn gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để tổng hợp gửi các ngân hàng đăng ký nhu cầu vay vốn cho năm sau. Đối với các hộ đăng ký trồng năm 2018, UBND các xã tổng hợp nhu cầu gửi trước 20/9/2018 để nghiên cứu cho vay triển khai trồng kịp thời vụ.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn mẫu biểu đăng ký nhu cầu trồng cam, phân loại đối tượng, tổng hợp hộ trồng cam có nhu cầu vay vốn (kể cả những hộ đã trồng) cung cấp cho các ngân hàng để có kế hoạch cho vay. Theo dõi tình hình thực chính sách cho vay đối với người trồng cam, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để bàn một số giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư đối với người trồng cam trên địa bàn huyện; Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn  nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.219