Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 08 năm 2018 của UBND huyện: tại cuộc rà soát công tác giúp đỡ hộ nghèo năm 2018 theo Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện
False 7929Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc rà soát công tác giúp đỡ

 hộ nghèo năm 2018 theo Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện

 

Ngày 15/8/2018, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp rà soát công tác giúp đỡ hộ nghèo năm 2018 theo Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện. Tham dự có đồng chí Mai Văn Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giảm nghèo Phòng Lao động – TBXH; trưởng các nhóm giúp đỡ hộ nghèo tại các xã định canh định cư; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Hương Hữu và Hương Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Lao động –TBXH báo cáo tiến độ, kết quả giúp đỡ hộ nghèo đến nay tại các xã định canh định cư và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến; ý kiến tham gia, đề xuất của trưởng các nhóm và lãnh đạo các xã định canh định cư; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Văn Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện, trong năm 2018 các cơ quan, địa phương đã tích cực, cố gắng, nỗ lực triển khai giúp đỡ hộ nghèo và đã đạt được những kết quả nhất định (xây dựng hố xí hợp vệ sinh, cây giống, con giống, ngày công lao động, làm hàng rào xanh cho các hộ gia đình; huy động nguồn lực xã hội và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức để giúp đỡ), góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn và từng bước hoàn thành tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cơ quan chưa triển khai giúp đỡ đến tận hộ gia đình (Nhóm Công an huyện); việc giúp đỡ hiệu quả vẫn chưa cao, chưa tạo được phong trào sôi nổi, thường xuyên, chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt và có dấu hiệu chửng lại; các cơ quan chưa thường xuyên giao ban các thành viên trong nhóm để nắm tình hình và triển khai nhiệm vụ; còn lúng túng trong cách triển khai giúp đỡ; việc giúp đỡ một số cơ quan chưa đúng chủ trương của huyện (là tập trung vào giúp đỡ cây giống, hạn chế con giống); sự phối hợp giữa các cơ quan giúp đỡ với UBND các xã, các thôn chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên; chưa phân loại được đối tượng cần thoát nghèo để giúp đỡ cho phù hợp; ngoài ra một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt; một số hộ nghèo còn thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan được phân công giúp đỡ hộ nghèo và các địa phương liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Các xã đinh canh định cư

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể cấp xã (huy động cả già làng, trưởng bản, người có uy tín) tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức (trực tiếp tại các hộ gia đình, hoặc qua hệ thống loa, đài tại các thôn) để nâng cao nhận thức cho các hộ dân từ đó có ý thức vươn lên thoát nghèo, biết cách thức chi tiêu sinh hoạt gia đình hợp lý, biết các thức làm ăn để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

- UBND các xã chủ động, phối hợp với Phòng Lao động – TBXH rà soát, phân loại các đối tượng nghèo (nghèo do già yếu, mất sức lao động; nghèo do bệnh tật; nghèo có đất sản xuất và có nhân công lao động); đồng thời gửi danh đối tượng hộ nghèo có đất sản xuất và có nhân công lao động cho các cơ quan được phân công giúp đỡ để tiến hành giúp đỡ đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu.

2. Các cơ quan được phân công giúp đỡ

- Các cơ quan chưa triển khai giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ giúp đỡ hoàn thành trước mùa mưa bão, nhất là đối với việc hỗ trợ hạng mục cây giống và các công trình hố xí hợp vệ sinh.

- Chủ động phối hợp với UBND xã, thôn trong quá trình chọn hộ giúp đỡ để đảm bảo đúng đối tượng và nội dung giúp đỡ. Hàng tháng phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện tốt các hạng mục giúp đỡ, gắn với công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức, biết cách thức làm ăn tăng thu nhập và chi tiêu hợp lý để sớm thoát nghèo bền vững.

- Tăng cường công tác huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp (các dự án, các tổ chức, cá nhân hảo tâm) để giúp đỡ hộ nghèo ngày càng có hiệu quả hơn.

3. Phương pháp giúp đỡ

Các cơ quan, địa phương hạn chế giúp đỡ con giống mà ưu tiên tập trung giúp đỡ cây giống để tạo nguồn thu nhập lâu dài, ổn định cho các hộ gia đình. Trong quá trình giúp đỡ phải có bản cam kết giữa cơ quan giúp đỡ và hộ gia đình được giúp đỡ để việc giúp đỡ có hiệu quả, chất lượng, thiết thực.

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện

- Phân công các Nhóm kiểm tra chéo việc giúp đỡ như sau:

+ Nhóm Trạm Khuyến nông lâm ngư kiểm tra Nhóm Văn phòng HĐND và UBND huyện và ngược lại.

+ Nhóm Trung tâm y tế kiểm tra Nhóm Ban chỉ huy Quân sự huyện và ngược lại.

+ Nhóm Văn phòng Huyện ủy kiểm tra Nhóm UBMTTQVN huyện và ngược lại.

Sau khi kiểm tra, các Nhóm báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện (qua Phòng Lao động – TBXH huyện) phục vụ cho công tác giao ban, sơ kết, tổng kết và cơ sở để xem xét biểu dương, khen thưởng hàng năm.

- Ngoài ra, các Nhóm chủ động phân công các cơ quan trong Nhóm thường xuyên kiểm tra chéo việc thực hiện việc giúp đỡ của các cơ quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời tăng cường công tác họp giao ban giữa các cơ quan trong Nhóm để đánh giá, triển khai nhiệm vụ của Nhóm.

5. Phòng Lao động – TBXH chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó tập trung ưu tiên cho tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân và các tiêu chí gắn với xây dựng nông thôn mới.

6. Đối với Nhóm được phân công giúp đỡ tại xã Thượng Nhật do cơ quan Công an huyện làm trưởng Nhóm, UBND huyện thống nhất chuyển qua cho Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện làm trưởng Nhóm. Đề nghị Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện.

7. Quy định chế độ báo cáo và sơ kết, tổng kết

- Các cơ quan đươc phân công giúp đỡ và UBND các xã báo cáo kết quả thực hiện giúp đỡ về UBND huyện (qua Phòng Lao động - TBXH) trước ngày 30/5 và trước ngày 30/11 hàng năm để phục vụ cho công tác sơ kết 6 tháng và tổng kết năm.

- Ngoài ra, cơ quan thường trực (Phòng Lao động - TBXH) tham mưu UBND huyện tổ chức họp giao ban định kỳ vào cuối quý I và cuối quý III để rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác giúp đỡ hộ nghèo năm 2018, đề nghị UBND các xã định canh định cư và cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.928