Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 08 năm 2018 của UBND huyện: Kết luận của UBND huyện Về việc triển khai các chính sách dân tộc 6 tháng cuối năm 2018
False 6972Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện

Về việc triển khai các chính sách dân tộc 6 tháng cuối năm 2018

 

Ngày 07/8/2018 tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó  Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai các chính sách dân tộc 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có Bí thư, Chủ tịch các xã: UBND xã Hương Sơn, UBND xã Hương Hữu, UBND xã Hương Phú, UBND xã Thượng Quãng, UBND xã Thượng Long, UBND xã Thượng Lộ, UBND xã Thượng Nhật; cán bộ phụ trách công tác công dân tộc.

Sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Thực hiện nhiệm vụ các chính sách dân tộc 7 tháng đầu năm 2018 tại các xã có ĐBDTTS nhìn chung các ngành đã kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện công việc đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách dân tộc cơ bản được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, việc cấp phát thẻ BHYT cho người đồng bào thiểu số còn nhiều sai sót như: sai năm sinh, trùng lắp họ, tên và chưa kịp thời; tỷ lệ tảo hôn vẫn còn xảy ra và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Thượng Long, Hương Hữu còn cao...vv. Để đạt được hiệu quả cao năm 2018 đề nghị các ngành, UBND các xã cần tập trung triển khai thực hiện một số lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Phòng Dân tộc:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc.

+ Kiểm tra chặt chẽ các chính sách dân tộc cho người đồng bào DTTS;  các hợp phần đầu tư các đối tượng thụ hưởng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, không áp đặt từ trên xuống.

+ Các công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên ưu tiên cho các công trình thiết yếu đã có mặt bằng sạch thuận lợi cho công tác triển khai thi công, giám sát chất lượng và tiến độ thi công; kiểm tra việc quản lý sử dụng các hệ thống nước tự chảy tại các xã

2. UBND các xã Hương Sơn, Hương Phú, Hương Hữu, Thượng Quãng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc trên hệ thống phát thanh của địa phương các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về chính sách dân tộc; phát huy tốt người có uy tín tại các thôn trong việc vận động tuyên truyền.

+ Phân công, bố trí lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác dân tộc. Báo cáo tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc định kỳ: quý và năm về UBND huyện thông qua phòng Dân tộc huyện.

Ngoài các nội dung cần tập trung chỉ đạo nêu trên, đề nghị phòng Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các xã thường xuyên cập nhật bút phê, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng thời soát xét các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018 của xã mình để triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch.

Nội dung Kết luận trên đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua, đề nghị UBND các xã, phối hợp thực hiện./.  

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 3.353