Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 07 năm 2018 của UBND huyện: tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm
False 7974Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết

công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác

PCTT-TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Ngày 13/7/2018 tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có đồng chí Phan Thanh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; đồng chí Lê Thị Thu Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên BCĐ các chương trình MTQG huyện; Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện; đại diện lãnh đạo các ban của Huyện ủy; các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; đại diện các cơ quan tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ phụ trách nông thôn mới các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn của các xã.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Tấn Son - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thu Hương - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Thanh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh, ý kiến của các thành viên tham gia họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Công tác xây dựng nông thôn mới

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức sơ kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2018 hoàn thành trước ngày 20/7/2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác xây dựng nông mới.

- Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tập trung xây dựng xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, phấn đấu các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

- Tập trung phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, xây dựng các chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực; phát triển kinh tế tập thể (HTX), hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng dự án, hạng mục sản xuất giai đoạn 2019- 2020 theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Rà soát lao động, vận động học nghề để tham gia làm việc ở các doanh nghiệp may, thú nhồi bông...đang đầu tư hoạt động trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo quyết liệt kế hoạch giảm nghèo 2018, huy động nguồn lực (nhân lực, vật lực...) để hỗ trợ, hướng dẫn các hộ thoát nghèo thực chất, bền vững; lồng ghép các dự án hỗ trợ sản xuất, các cơ quan, đơn vị giúp đỡ.

- Vận động, động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ thuộc về trách nhiệm của người dân; hiến cây, hiến đất để giải phóng mặt bằng thi công các công trình đường sản xuất, đường liên thôn, nước sạch...đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, điều hành của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển thôn (đặc biệt Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã). Yêu cầu trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã rà soát nhiệm vụ và phân công trách nhiệm, xác định tiêu chí, nội dung cần tập trung, bổ sung quy chế hoạt động, mỗi tháng Ban chỉ đạo họp một lần để bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- Chọn mỗi xã một thôn điển hình để triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngay khi có Quyết định ban hành tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu của UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể:

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐNTM ngày15/02/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện (nay là BCĐ các CT MTQG huyện) tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc đối với các xã thực hiện các nội dung, tiêu chí được phân công. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể theo quy định.

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các xã.

- Phòng Tài chính – KH huyện tham mưu UBND huyện thúc đẩy, triển khai kịp thời các hạng mục đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới năm 2018. Chủ động hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 theo đúng quy định Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2018 của Bộ Kế hoạch đầu tư về hướng dẫn qui trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn lập kế hoạch phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm chủ lực, một xã một sản phẩm theo hướng dẫn tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện:

- Tăng cường kiểm tra đông đốc các xã thực hiện các nhiệm vụ sau: Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, phân công, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra quy chế và thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đảm bảo đúng nguyên tắc.

- Kiểm tra đôn đốc việc rà soát tiêu chí, xác định lộ trình thực hiện các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí hoàn thành năm 2018, tham gia giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

II. Công tác phòng chống thiên tai và TKCN

1. UBND các xã, thị trấn:

Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2018 theo nguyên tắc 5 tại chổ và tập trung vào các nội dung sau:

- Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp xã và phân công cụ thể các thành viên phụ trách các thôn, tổ dân phố để thực hiện tốt công tác chỉ huy khi có thiên tai xảy ra.

- Rà soát, lập danh sách, phương án di dời các hộ có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất, vùng thấp trũng, vùng ven sông suối, các hộ có nhà ở không đảm bảo cần di dời trong mùa mưa bão. Thống kê các phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn hiện có của địa phương, đơn vị.

- Thành lập các đội ứng cứu cấp xã, cấp thôn để sẳn sàng huy động giúp dân khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu tránh thiệt hại do thiên tai, chú trọng các vùng ven khe suối, thấp trũng …., có biện pháp bảo vệ các hồ nuôi cá an toàn.

- Chỉ đạo nhân dân chằng chống nhà cửa, chuồng trại, chặt tỉa các cành cây lớn có nguy cơ gãy đỗ quanh nhà ở, các tuyến đường.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo trước mùa mưa, bão xảy ra.

- Triển khai thực hiện xây dựng huyện điển hình, xã điển hình về phòng chống thiên tai theo Công văn 3464/UBND-NN ngày 21/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn:

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện được phân công phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các địa bàn. Chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; chằng chống nhà ở, chuồng trại; tỉa cành tạo tán cây trồng; dự trữ các nhu yếu phẩm trong nhân dân; kiểm tra các trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai tại các địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trạm y tế thực hiện xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của mình.

- Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Lập phương án huy động lực lượng tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo lực lượng trực thuộc đơn vị quản lý để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn ở thôn bản khi có thiên tai xảy ra.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Xây dựng giải pháp chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu, đặc biệt ở những vùng dễ bị ngập úng, sạt lở đất; bảo vệ lương thực, hoa màu sau thu hoạch tránh hư hỏng thất thoát và các giải pháp hạn chế đổ gãy cây trồng khi có bão; giải pháp chống sạt lở đất sản xuất các khe, suối.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Rà soát, lập phương án huy động các loại xe xử lý sự cố; rà soát những vị trí sạt lở gây ách tắt giao thông, chỉ đạo công tác xử lý thoát nước, chống trôi đất đá ở các tuyến đường. Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công các tuyến đường triển khai các biện pháp hạn chế trôi đất đá ảnh hưởng đến các tuyến đường và nhân dân ở gần công trình.

- Trung tâm Viễn thông Nam Đông: Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo PCTT-TKCN thông suốt trong mọi tình huống, đảm bảo thông tin liên lạc giữa huyện và các xã, thị trấn.

- Điện lực Nam Đông: Lập kế hoạch đảm bảo sự ổn định lưới điện, thường xuyên kiểm tra, phát quang trên các tuyến đường dây tải điện, đảm bảo tuyệt đối an toàn không để xảy ra tai nạn về điện cho người và gia súc.

- Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ: Xây dựng phương án đảm bảo vận hành, xả lũ an toàn cho vùng hạ lưu; chuẩn bị các vật tư, phương tiện tại chổ sẵn sàng ứng phó khi công trình có sự cố, thành lập đội bảo vệ an toàn công trình và tổ chức trực ban 24/24 giờ vào mùa mưa bão.

- Trạm Thủy nông Nam Đông: Lập phương án bảo vệ các công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện, chuẩn bị những vật tư, thiết bị cần thiết để xử lý khi các công trình có sự cố.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp và cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của các trường trong mùa mưa, bão.

- Phòng Y tế: Phối hợp Trung tâm Y tế huyện có phương án triển khai thực hiện phòng chống thiên tai của ngành, thành lập các tổ y tế sẵn sàng cứu chữa cho nhân dân tại các vùng, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn bố trí lực lượng y, bác sỹ thường trực ở cơ sở để điều trị cho nhân dân, không để tình trạng bệnh nhân không được cứu chữa trong và sau thiên tai. 

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện: Thực hiện các biện pháp hạn chế sạt lở đất, nước ngập, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình ở gần công trình đang thi công; chằng chống lán trại, di dời công nhân ở những nơi nguy hiểm khi có lụt, bão xảy ra.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018; tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.016