Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 03 năm 2018 của UBND huyện
False 2406Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua Huyện ủy, BTV Huyện ủy

1

Chương trình về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 10/3

2

Kế hoạch về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 10/3

3

Kế hoạch về “Công tác dân số trong tình hình mới”

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 10/3

4

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03/2014/NQHĐND, ngày 30/6/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về “Làm giàu từ rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2016-2020

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Trước 10/3

II

Chỉ thị, kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch tuyên truyền các văn bản luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2018.

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

2

Kế hoạch thực hiện phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Nam Đông năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

4

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

5

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

7

Kế hoạch hoạt động của Ban bảo đảm quốc phòng huyện

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

8

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

9

Kế hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

10

Kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ các xã nghèo

Phòng

Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

11

Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2018

Phòng

Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

12

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Phòng

Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

13

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

14

Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

15

Kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

16

Kế hoạch Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

17

Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lí chất thải rắn sinh hoạt năm 2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

III

Quyết định

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Các quyết định xử lý sai phạm sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

3

Thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

4

Chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2018 theo Quyết định 2085

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

5

Sửa đổi Quy ước văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Kiện toàn tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

7

Phê duyệt kinh phí phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Quân sự - Phòng TCKH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

IV

Các báo cáo, chương trình, phương án thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

2

  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

3

Chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Phương án chống hạn

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổng kết công tác Bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Hội nghị Ban chỉ đạo PKND Quý I

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Hội nghị ban điều hành cụm ATLC-SSCĐ quý I

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Hội nghị phân bổ chỉ tiêu, ký cam kết thi đua năm 2018 và triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 3

5

Hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" và đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước làng thôn văn hóa

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 3

6

Lễ ra quân huấn luyện QS-QP năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

7

Lễ Giao nhận quân năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

2

Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

3

Hướng dẫn, tập huấn khai thác cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

4

Phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân đúng khung lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

5

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

6

Theo dõi, hướng dẫn công tác phòng, trừ sau bệnh cho cây lúa; diệt ốc bươu vàng

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

7

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lập vườn, cải tạo vườn

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

8

Tiến hành quy hoạch giống cây trồng vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

3

9

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

10

Rà soát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

11

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác thu lệ phí vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

12

Tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

13

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

14

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

15

Kiểm tra mức độ an toàn các trạm BTS, cột Ăng ten dưới 75m trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

16

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

17

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

18

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

19

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

20

Quyết định thu hồi đất, thu hồi giấy CNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

21

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

22

Quyết định giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

23

Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ lần đầu

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

24

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

25

Quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

26

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

27

Thẩm định thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

28

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

TC-KH, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 3

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

 Tổ chức hội thi học sinh giỏi cấp huyện bậc THCS

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

2

Chỉ đạo ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II, tổ chức hội trại 26/3, hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

3

Kiểm tra, phúc tra trường đạt chuẩn quốc gia ở một số đơn vị, PCGD trẻ Mầm non 5 tuổi

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 3

4

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

5

Tham gia các môn Đại hội TDTT cấp tỉnh

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

6

Tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ V/2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

7

Hướng dẫn thực hiện đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

8

Theo dõi, giám sát các chương trình y tế Quốc gia, y tế địa phương

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

9

Triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Nam Đông năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

10

Kiểm tra việc chi trả chế độ chính sách và giải quyết hồ sơ (chi tiết ở các tháng)

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

11

Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 75/QĐ-UBDT 29/02/2016 của Bộ trưởng chủ nhiệm UBDT về phê duyệt thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

12

Rà soát lập kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2019 các chương trình chính sách hỗ trợ vùng dân tộc miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

13

Triển khai kế hoạch chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 3

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

2

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

3

Phân bổ biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

4

Phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị thi công triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn đối với tuyến ngoại huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

5

Hưởng phụ cấp thâm niên Nhà giáo

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

6

Thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

7

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

8

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

9

Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

10

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

11

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

12

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

13

Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, công chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

14

Thẩm định các văn bản QPPL của các ngành trước khi trình UBND huyện ký ban hành

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

15

Tổ chức tuyên truyền cho các thôn, cụm dân cư các xã có đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

16

Triển khai kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

17

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp của các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

18

Tổ chức tuyền truyền, PBGDPL cho các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

19

Hội nghị truyền thông và TGPL tại các xã Hương Hữu, Thượng Nhật

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 3

21

Thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

22

Báo cáo quý 1 về công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo cho Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

23

Báo cáo quý 1 về công tác phòng, chống tham nhũng cho UBND tỉnh, Ban Nội chính và Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

24

Triển khai tuyên truyền các văn bản luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

25

Triển khai kế hoạch và kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

26

Thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

27

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

28

Thành lập tổ tư vấn phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

29

Triển khai tập huấn, hướng dẫn việc ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý điều hành

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 3

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.981
Truy cập hiện tại 949