Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
False 15065Ngày cập nhật 27/03/2022

Thực hiện Thông báo số 36/TB-BCĐ ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông báo này có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 19/3/2022 và thay thế Thông báo số 20/TB-UBND ngày 14/02/2021 của UBND huyện về điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.600