Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận thôn 9, xã Hương Xuân đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
False 4069Ngày cập nhật 17/02/2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thôn 9, xã Hương Xuân đạt chuẩn thôn

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trong năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 17/7/2018  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Nam Đông về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu của thôn 9, xã Hương Xuân;

Theo đề nghị của các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tại Biên bản ngày 08/02/2022 về việc công nhận thôn 9, xã Hương Xuân đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thôn 9, xã Hương Xuân đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã Hương Xuân; Trưởng thôn 9, xã Hương Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.007.988
Truy cập hiện tại 2.259