Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
False 10078Ngày cập nhật 17/02/2022
Rừng cộng đồng

Ngày 25 tháng 01 năm 2021UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành và cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước về quản lý đất đai và quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng ban chức năng cấp huyện và chủ rừng tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Đối với các hành vi lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã xác định được đối tượng vi phạm thì tiến hành xác lập hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, buộc trả lại diện tích đất đã lấn, chiếm cho chủ rừng hoặc UBND cấp xã (đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho chủ rừng) quản lý.

- Đối với các hành vi lấn, chiếm đất lâm nghiệp nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm thì chủ rừng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho chủ rừng) phối hợp với địa phương, các ngành chức năng xác lập hồ sơ vi phạm; đồng thời, thông báo công khai về địa điểm, tài sản trên đất (loài cây trồng, công trình trên đất) bị lấn, chiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung dân cư. Sau thời hạn 30 ngày, nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận là chủ thể vi phạm thì chủ rừng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng phương án xử lý tài sản trên đất bị lấn, chiếm trái phép trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, đồng thời lập phương án quản lý diện tích lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép; trường hợp nếu có chủ thể vi phạm đến nhận thì thực hiện xử lý như trường hợp đã xác định đối tượng vi phạm nêu trên.

Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu giải quyết trước ngày 30/6/2022.

b) Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện việc kê khai, đăng ký đất đai đăng ký đất đai và và xác định nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013. Đối với những trường hợp người sử dụng đất không thực hiện kê khai, đăng ký đất đai theo thời hạn quy định thì tiến hành xử lý theo định tại Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong trường hợp các xã, phường, thị trấn không nghiêm túc thực hiện, yêu cầu có hình thức xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân có liên quan.

Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

c) Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai đảm bảo dành tối thiểu 10% các khoản thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, ưu tiên trong năm 2022 thực hiện đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và Công văn số 4605/UBND-ĐC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp.

d) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng ban chức năng cấp huyện xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp sau khi thu hồi được giao quản lý và diện tích đất lâm nghiệp hiện UBND xã đang quản lý trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án theo đúng quy định.

đ) Chỉ đạo Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất lâm nghiệp; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2021.

Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị này và đề xuất giải pháp, kiến nghị có liên quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11.

(Cụ thể theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.007.641
Truy cập hiện tại 2.165