Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
False 21398Ngày cập nhật 19/09/2021

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; ngày 09/9/2021,  UBND tỉnh đã có Công văn 8274/UBND-ĐC yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó giao trách nhiệm cho các cưo quan, đơn vị:

 Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; tham mưu cho UBND tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.

        - Tập trung lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Thừa Thiên Huế, tham mưu UBND tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

        - Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; khoản 3, khoản 4 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ đảm bảo đúng thời gian quy định tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

        - Tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không đế xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân; hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế - Khẩn trương tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo chính xác về số liệu, đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định. - Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/10/2021 để tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Phòng TN&MT huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.141