Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kéo dài thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030
False 14482Ngày cập nhật 19/03/2021
(Chinhphu.vn) – Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, áp dụng từ năm ngân sách 2019 cho đến khi các chế độ chính sách tinh giản biên chế quy định tại các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ hết thời hạn thực hiện”.

Hiện nay, theo quy định hiện hành tại Thông tư 31/2019/TT-BTC thì: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.”

Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).

Đối với nội dung sửa đổi về đối tượng tinh giản biên chế, điều chỉnh độ tuổi đối với các đối tượng tinh giản biên chế tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BTC đã quy định: “Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.

Do vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC theo quy trình rút gọn, trong đó chỉ sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết ngày 31/12/2030 cho phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP; không sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BTC.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Keo-dai-thoi-han-thuc-hien-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-den-het-nam-2030/425862.vgp

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 779