Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
False 4295Ngày cập nhật 19/12/2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020

                                                      

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông tại phiên họp ngày 11/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 đối với 168 cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng đối với các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                             

- Như Điều 4;

- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện;

- Lưu: VT, NV.                                                                                         

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Phụng

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số:  1370        /QĐ-UBND ngày      17  tháng 12 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông)

 

 
 

 

 

 

I. Ban Dân vận Huyện ủy

1. Ông Hồ Sỹ Minh - Trưởng ban

2. Ông Võ Văn Phú - Phó Trưởng ban

3. Bà Trần Thị Phương - Chuyên viên

II. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

1. Ông Lê Văn Bát - Chủ nhiệm                                                                    

2. Ông Nguyễn Ngọc Huề - Phó Chủ nhiệm

3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên

4. Bà Đoàn Thị Thanh Lam - Chuyên viên

III. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

1. Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn PLô - Phó Trưởng ban

IV. Ban tổ chức Huyện ủy

1. Ông Đoàn văn Sóng - Trưởng ban

2. Bà Dương Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng ban Thường trực

3. Ông Phạm Ngọc Huy - Phó Trưởng ban

4. Bà Hồ Thị Duyên Hà - Chuyên viên

5. Bà Hồ Thị Thanh Ngọc - Chuyên viên

6. Ông Nguyễn Văn Bình - Chuyên viên

V. Văn phòng Huyện ủy

1. Bà Lê Thị Thu Hương - Bí thư Huyện ủy

2. Ông Mai Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chánh Văn phòng

4. Ông Trần Văn Biển - Phó Chánh Văn phòng

5. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chánh Văn phòng

6. Ông Trần Minh Hạnh - Lái xe

7. Ông Lê Đình Kính - Lái xe

8. Ông Lại Quốc Chuyên - Kế toán

9. Bà Lê Thị Kim Phượng - Chuyên viên kiêm phục vụ

10. Bà Hồ Thị Phương Thảo - Văn thư, lưu trữ

11. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Chuyên viên

12. Ông Cao Trọng Vũ - Cán bộ cơ yếu

13. Bà Phan Thị Thu Thảo - Chuyên viên

VI. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

1. Ông Trần Văn Hát - Chủ tịch

2. Ông Phạm Văn Cường - Phó Chủ tịch

3. Bà Hồ Thị Hương - Phó Chủ tịch

4. Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên Thường trực

5. Bà Cao Thị Bê - Kế toán

6. Ông Hồ Viết Minh - Lái xe

VII. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

1. Bà Hoàng Thị Loan - Chủ tịch

2. Bà Hồ Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch

3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy - Chuyên viên

VIII. Huyện Đoàn 

1. Bà Hồ Thị Hằng - Bí thư

2. Ông Hoàng Kim Gia Bảo - Chuyên viên

3. Ông Hồ Đức Mạnh - Chuyên viên

IX. Hội Cựu Chiến binh

1. Ông Trần Minh Siếu - Chủ tịch

2. Ông Hồ Văn Võ - Phó Chủ tịch

3. Ông Lê Thanh Hoàng - Chuyên viên

X. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

1. Ông Cao Huỳnh Lợi - Phó Giám đốc               

2. Bà Trần Thị Minh Thu - Chuyên viên

XI. Phòng Nội vụ huyện

1. Ông Trần Đình Toản - Trưởng phòng

2. Ông Võ Văn Đờn - Phó Trưởng phòng

3. Ông Lê Hữu Kim Quỳnh - Phó Trưởng phòng

4. Bà Lê Thị Cẩm Hòa - Chuyên viên

5. Ông Hồ Minh Kiểm - Chuyên viên

6. Bà Hồ Thị Bích Liên - Chuyên viên

7. Bà Võ Thị Thanh Tuyền - Chuyên viên

XII. Văn phòng HĐND và UBND huyện

1. Ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

2. Ông Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Ông Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện

4. Bà Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện

5. Ông Trần Văn Quang - Phó Ban KT-XH HĐND huyện

6. Ông Kiên Văn Gạch - Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

7. Ông Nguyễn Văn Hóa - Chánh Văn phòng

8. Ông Võ Hữu Tuấn - Phó Chánh Văn phòng

9. Ông Phan Gia  Điền - Phó Chánh Văn phòng

10. Bà Vương Thị Thiện - Chuyên viên

11. Bà Hồ Thị Nghiêm - Kế toán

12. Bà Ngô Thị Hà Chi - Văn thư

13. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chuyên viên

14. Ông Lê Minh Huân - Nhân viên

15. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy - Nhân viên

16. Ông Phan Anh Hải - Chuyên viên

17. Ông Nguyễn Hồng Hải - Lái xe

18. Ông Đào Quốc Tuấn - Lái xe

19. Ông Trần Quang Huy - Lái xe

20. Ông Hoàng Văn Thêm - Nhân viên

XIII. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

1. Ông Lê Nhữ Sửu - Trưởng phòng

2. Ông Hồ Văn Nhũ - Phó Trưởng phòng

3. Ông Lương Hiền - Chuyên viên

4. Bà Phan Thị Hồng Lâm - Kế toán

5. Bà Hồ Thị Hải - Chuyên viên

6. Bà Trần Thị Khải Minh - Chuyên viên

7. Bà Lê Thị Thúy - Chuyên viên                        

XIV. Phòng Y tế huyện

1. Ông Đặng Anh Tố - Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Cán sự

3. Bà Võ Thị Kim Chi - Chuyên viên

XV. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

1. Ông Lê Phú Thưởng - Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Hữu Tân - Phó Trưởng phòng

3. Bà Nguyễn Lê Ánh Phú - Phó Trưởng phòng

4. Bà Vương Thị Tú - Chuyên viên

5. Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên

6. Ông Phan Phú Lộc - Chuyên viên

7. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Chuyên viên

8. Bà Lại Thị Sương - Nhân viên

XVI. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

1. Ông Phạm Tấn Son - Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Văn Mẫn - Phó Trưởng phòng

3. Ông Phạm Tấn Quý - Chuyên viên

4. Bà Phạm Thị Bích - Chuyên viên

5. Ông Nguyễn Lành - Chuyên viên

6. Ông Nguyễn Công Trình - Chuyên viên

XVII. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

1. Ông Nguyễn Hữu Ánh - Trưởng phòng

2. Ông Phan Trần Duy Phương - Phó Trưởng phòng

3. Bà Hồ Thị Thu Huệ - Kế toán

4. Ông Nguyễn Hà Nhân - Chuyên viên

5. Ông Nguyễn Đức Tiến - Cán sự

6. Ông Nguyễn Văn Quảng - Nhân viên

7. Ông Nguyễn Hữu Tuệ - Chuyên viên

XVIII. Thanh tra huyện

1. Ông Lê Đăng Huề - Chánh thanh tra

2. Ông Dương Cảnh Tuấn - Thanh tra viên

3. Bà Hồ Thị Hiền - Thanh tra viên

XIX. Phòng Tư pháp huyện

1. Ông Phạm Tấn Sanh - Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Nhàn Khánh Phú - Phó Trưởng phòng

3. Bà Hồ Thị Tuyết - Chuyên viên

XX. Phòng Dân tộc huyện

1. Ông Lê Minh Hòa - Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

3. Bà Trần Thị Mai Thảo - Chuyên viên

XXI. Phòng Lao động - TB&XH huyện

1. Ông Võ Phước Hóa - Trưởng phòng

2. Bà Lê Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng

3. Ông Đặng Giang Chữ - Chuyên viên

4. Bà Nguyễn Thị Ái Trinh - Chuyên viên

5. Bà Nguyễn Thị Lam Sinh - Chuyên viên

6. Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên

7. Bà Trần Thị Chờ - Nhân viên

XXII. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

1. Ông Trần Hoàng - Trưởng phòng

2. Ông Phan Văn Lợi - Phó Trưởng phòng

3.Ông Bạch Đức Bình - Chuyên viên

4. Bà Trần Thị Ý Mỹ - Chuyên viên

5. Bà Võ Thị Thu Hà - Chuyên viên

XXIII. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

1. Ông Trần Công Thành - Giám đốc

2. Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc

3. Ông Nguyễn Thái - Phó Giám đốc

4. Ông Võ Anh Luyện - Cán sự

5. Ông Võ Thuận - Chuyên viên

6. Ông Nguyễn Văn Thò - Chuyên viên

7. Ông Trần Quốc Phong - Chuyên viên

8. Ông Phan Cảnh Cao - Chuyên viên

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên

10. Bà Nguyễn Thị Liên - Chuyên viên

11. Bà Trần Thị Hải Yến - Chuyên viên

12. Ông Trần Phú - Chuyên viên

XXIV. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

1. Ông Hồ Tăng Phúc - Giám đốc

2. Bà Đỗ Thị Hiền - Chuyên viên

3. Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Chuyên viên

4. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chuyên viên

XXV. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

1. Ông Hoàng Văn Đông - Giám đốc

2. Ông Lê Quốc Thanh - Phó Giám đốc

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc

4. Ông Trần Đình Văn - Kỹ thuật viên

5. Ông Đoàn Tấn Lực - Kỹ thuật viên

6. Bà Hồ Thị Quỳnh Trang - Phát thanh viên

7. Ông Đoàn Chí Vinh - Kỹ sư

8. Ông Quách Uy Vũ - Chuyên viên

9. Bà Bùi Thị Diễm Chi - Chuyên viên

10. Ông Hồ Xuân Hồng - Nhân viên bảo vệ

11. Ông Lê Nguyên Vũ - Chuyên viên

12. Bà Trần Thị Mương - Chuyên viên

13. Ông Hồ Văn Phú - Lái xe

XXVI. Hội chữ thập đỏ huyện

1. Bà Phan Thị Huê - Phó Chủ tịch phụ trách

2. Ông Đoàn Phương Linh - Phó Chủ tịch

XXVII. Trung tâm Hành chính công huyện

1. Ông Võ Thanh Phong - Phó Giám đốc         

2. Bà Mai Thị Nhật Linh - Chuyên viên

3. Ông Nguyễn Thăng Long - Nhân viên bảo vệ

XXVIII. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện

1. Ông Cao Bé - Giám đốc

2. Ông Nguyễn Hữu Kha - Phó Giám đốc

3. Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Chuyên viên

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tình - Chuyên viên

5. Ông Cao Huỳnh Sáu - Chuyên viên

6. Ông Trần Kha - Kế toán

7. Ông Phan Ngọc Bình - Chuyên viên

8. Ông Nguyễn Hoài Nam - Chuyên viên

9. Ông Hoàng Kim Danh Nhân - Chuyên viên

10. Ông Hoàng Văn Quang - Chuyên viên.

 

Danh sách gồm 168 cá nhân./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.702