Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020
False 4788Ngày cập nhật 19/12/2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020

                                                      

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông tại phiên họp ngày 11/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 35 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 37 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng đối với các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                             

- Như Điều 4;

- Các thành viên HĐ TĐKT huyện;

- Lưu: VT, NV.                                                                                         

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phụng

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC
CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
VÀ “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số:  1372       /QĐ-UBND ngày   17   tháng 12 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

I. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” đối với 35 tập thể:

1. Ban Dân vận Huyện ủy

2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

3. Ban Tổ chức Huyện ủy

4. Văn phòng Huyện ủy

5. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

7. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

8. Huyện Đoàn

9. Hội Cựu chiến binh huyện

10. Phòng Nội vụ huyện

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện

12. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

13. Phòng Y tế huyện

14. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

15. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

16. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

17. Thanh tra huyện

18. Phòng Tư pháp huyện

19. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

20. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

21. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

22. Trung tâm Hành chính công huyện

23.Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện

24. Phòng Dân tộc huyện

25. Hội Chữ thập đỏ huyện

26. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

27. Trung tâm phát triển quỹ đất

28. UBND xã Hương Phú

29. UBND xã Thượng Lộ

30. UBND xã Thượng Quảng

31. UBND xã Hương Xuân

32. UBND thị trấn Khe Tre

33. UBND xã Thượng Nhật

34. UBND xã Hương Sơn

35. UBND xã Hương Lộc.

II. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 36 cá nhân:

1. Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Huyện ủy

2. Ông Mai Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3. Ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

4. Ông Lê Văn Bát - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5. Ông Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

6. Ông Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện

7. Bà Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện

8. Ông Hồ Sỹ Minh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

9. Ông Nguyễn Văn PLô - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

10. Bà Dương Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

11. Bà Hồ Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

12. Ông Hồ Văn Võ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

13. Ông Hồ Đức Mạnh - Chuyên viên Huyện Đoàn

14. Bà Lê Thị Cẩm Hòa - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

15. Ông Trần Văn Quang - Phó Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện

16. Bà Vương Thị Thiện - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

17. Ông Phan Văn Lợi - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện

18. Ông Phạm Tấn Sanh - Trưởng phòng Tư pháp huyện

19. Bà Võ Thị Kim Chi - Chuyên viên Phòng Y tế huyện

20. Bà Vương Thị Tú - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

21. Ông Dương Cảnh Tuấn - Thanh tra viên Thanh tra huyện

22. Bà Hồ Thị Quỳnh Trang - Phát thanh viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

23. Ông Lương Hiền - Chuyên viên Phòng Văn hóa và TT huyện

24. Bà Phan Thị Thu Thảo - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

25. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân

26. Bà Phan Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Hương Xuân

27. Ông Phạm Huy - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nhật

28. Ông Phan Thanh Đức - Chỉ huy trưởng quân sự xã Thượng Nhật

29. Ông Hồ Văn Bó - Phó CT UBND xã Thượng Quảng

30. Ông Phạm Minh Dậu - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thượng Quảng

31.Ông Lê Thành Vinh - Phó BT Thường trực Đảng ủy thị trấn Khe Tre

32. Bà Phạm Thị Huệ - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Khe Tre

33. Ông Nguyễn Hoàng - Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Khe Tre

34. Bà Trần Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Sơn

35. Ông Lê Ngọc Anh - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hương Sơn

36. Ông Tô Điền Nhâm - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hương Lộc

37. Bà Nguyễn Thị Việt Hoài - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Lộ.

Danh sách gồm 35 tập thể và 37 cá nhân./.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.653