Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 8410Ngày cập nhật 20/07/2023

Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số: 1722/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 1.953 dịch vụ công trực tuyến (bao gồm: 787 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.072 dịch vụ công trực tuyến một phần) và 94 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục danh mục kèm theo).

 

Phụ lục

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN VÀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG KHÔNG XÁC ĐỊNH LÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Quyết định số 1722 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số TTHC

Trực tuyến toàn trình

Trực tuyến một phần

Không xác định là dịch vụ công trực tuyến

 1.  

Sở Công Thương tại Phụ lục I

150

29

118

3

 1.  

Sở Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục II

52

52

0

0

 1.  

Sở Du lịch tại Phụ lục III

26

18

8

0

 1.  

Sở Ngoại vụ tại Phụ lục IV

4

2

2

0

 1.  

Ban Dân tộc tại Phụ lục V

3

2

1

0

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục VI

41

37

4

0

 1.  

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại Phụ lục VII

68

27

41

0

 1.  

Sở Giao thông vận tải tại Phụ lục VIII

119

48

65

6

 1.  

Sở Văn hoá và Thể thao tại Phụ lục IX

130

45

85

0

 1.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục X

138

40

98

0

 1.  

Sở Tài chính tại Phụ lục XI

26

1

25

0

 1.  

Sở Y tế tại Phụ lục XII

183

76

78

29

 1.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục XIII

137

58

79

0

 1.  

Sở Nội vụ tại Phụ lục XIV

150

37

112

1

 1.  

Sở Giáo dục và Đào tạo tại Phụ lục XV

121

75

46

0

 1.  

Sở Xây dựng tại Phụ lục XVI

72

23

49

0

 1.  

Sở Tư pháp tại Phụ lục XVII

204

56

123

25

 1.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phụ lục XVIII

141

62

76

3

 1.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phụ lục XIX

170

99

62

9

 1.  

Thanh tra tỉnh tại Phụ lục XX

18

0

0

18

 

Tổng cộng

1953

787

1072

94

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.048