Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC VÀ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
False 6609Ngày cập nhật 28/06/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nội vụ, BTV Huyện ủy, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/01/2023 về kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo trên địa bàn huyện năm 2023. Trong năm, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 04 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 10 xã, thị trấn do đồng chí Trần Đình Toản- Trưởng phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn, đồng chí Lê Hữu Kim Quỳnh-PTP Nội vụ làm Phó trưởng đoàn.

 

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ còn tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC; để các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị:

 

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.838