Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo Khảo sát mức độ hài lòng tháng 3/2023 và báo cáo tiến độ giải quyết TTHC quý I năm 2023
False 8508Ngày cập nhật 05/04/2023

Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 363 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 320 hồ sơ; đang xử lý: 126 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 31%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

96

96%

Hài lòng

4

4%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

95

95%

Hài lòng

5

5%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

90

90%

Hài lòng

10

10%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

96

96%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

4

4%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

98

98%

Cần giảm giấy tờ

2

2%

Phức tạp

-

-

 

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong tháng 3 năm 2023, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

* Tình hình, kết quả giải quyết TTHC Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023) là 792 hồ sơ. Trong đó: trực tuyến: 324 hồ sơ; trực tiếp và qua bƣu chính công ích: 362 hồ sơ; số hồ sơ kỳ trƣớc chuyển qua: 106 hồ sơ. - Số lƣợng hồ sơ đã giải quyết: 613 hồ sơ. Trong đó: số hồ sơ giải quyết trƣớc hạn và đúng hạn là 607 đạt 99% (trong đó: 458 hồ sơ trƣớc hạn và 149 hồ sơ đúng hạn), số hồ sơ giải quyết quá hạn là 6 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1%). - Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết là 179 hồ sơ; có 1 hồ sơ quá hạn. - Hồ sơ quá hạn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số hồ sơ đã giải quyết chủ yếu nằm trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Nguyên nhân trễ hạn chủ yếu là do: một số hồ sơ cần phải xác minh cụ thể, hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa bổ sung giữa cấp xã - huyện - tỉnh; Do quá trình đóng nghĩa vụ tài chính của cá nhân, tổ chức chƣa đúng thời gian và do các nguyên nhân khách quan khác, kể cả từ phía ngƣời nộp hồ sơ.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 966