Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND huyện Nam Đông đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính
False 8791Ngày cập nhật 25/02/2023

     Ngày 03 tháng 02 năm 2023, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 116/UBND-NV để chỉ đạo Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

     Theo Công văn này, UBND huyện yêu cầu:

     1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

     a) Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được xác định tại Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023của huyện.

     b) Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, không để xãy ra tình trạng giải quyết trễ hẹn.

     c) Các cơ quan đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm yta việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp theo quy định.

     d) Chủ động nghiên cứu, xây dựng sáng kiến hoặc giải pháp mới về công tác cải cách hành chính và đưa vào áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình.

     đ) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gắn liền với việc duy trì áp dụng có hiệu lực, hiệu quả hệ thông Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong CCHC.

     e) Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân nhằm hướng tới một nền hành chính đơn giản, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi. Đồng thời chọn lựa những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị nhằm cải tiến về thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết để đưa vào tiếp nhận và giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo theo quy định..

     ê) Tiếp tục triển khai và tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đến toàn thể công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo sự minh bạch trong cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước.

     g) Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức các xã, thị trấn đảm bảo nhập dữ liệu đầy đủ khi có thay đổi.

     h) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình.

     i) Tiến hành kịp thời việc lập danh mục hồ sơ và lập hò sơ theo danh mục hồ sơ cơ quan trên Hệ thống QLVB&ĐH tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đúng quy định.

     k) Sử dụng kết quả Điều tra xã hội học năm 2022, để làm cơ sở xác định, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan chính quyền năm 2023 (có file văn bản kèm theo).

     l) Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tư pháp huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, phòng Nội vụ huyện, Trung tâm Hành chính công huyện và các đơn vị liên quan có tồn tại, hạn chế đã nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chủ đọng xây dựng Kế hoạch, đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

     2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được phân công chịu trách nhiệm về Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác CCHC của huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 1541/UBND-NV ngày 20/10/2022 của UBND huyện để triển khai, thực hiện, đảm bảo theo yêu cầu Bộ tiêu chí đã đề ra.

     3. Đối với Trung tâm Hành chính công huyện

     a) Tăng cường công tác giám sát Bộ phận 1 cửa; hỗ trợ người dân trong giao dịch thủ tục hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền về thủ tục hành chính. Tăng cường xử lý, báo cáo lãnh đạo huyện xử lý các phản ánh nhũng nhiễu, gây khó khăn (nếu có, kể cả các phản ánh bằng miệng) đối với những cán bộ, công chức tới làm việc tại Trung tâm.

     b) Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong việc niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; việc đồng bộ, số hóa và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định.

     4. UBND các xã, thị trấn

     a) Tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình tiến hành rà soát, kiểm tra lại tất cả các quy trình xử lý thủ tục hành chính đã cài đặt để kịp thời khắc phục những thiếu sót; tạo tài khoản cho công dân, tổ chức, số hóa hồ sơ đúng quy định; nhập tất cả các hồ sơ giao dịch lên phần mềm hệ thống; tăng cường thực hiện liên thông hồ sơ và hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

     b) Tiếp tục bám sát nội dung tại các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm chuẩn theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 22040/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện; hàng năm thực hiện tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

     5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đánh giá, xếp loại công tác CCHC của huyện; định kỳ tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá, xếp loại CCHC; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.605