Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 15 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện cấp huyện
False 8603Ngày cập nhật 24/02/2023

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 07/1/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Mã TTHC

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

A1.

 

1

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

1.000903

07 ngày

làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua Công DVC tỉnh)

Theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính

2

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

1.000831

04 ngày

làm việc

Theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính

3

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

2.000440

08 ngày

làm việc

Không

4

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

1.000933

08 ngày

làm việc

Không

5

Đăng ký tổ chức lễ hội

1.003645

20 ngày

làm việc

Không

6

Thông báo tổ chức lễ hội

1.003635

15 ngày

làm việc

Không

A2.

 

7

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008898

15 ngày

làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua Công DVC tỉnh)

Không

8

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008899

15 ngày

làm việc

Không

9

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008900

15 ngày

làm việc

Không

A3.

 

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.003243

30 ngày

làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh)

Không

11

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.003226

15 ngày

làm việc

Không

12

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.003185

20 ngày

làm việc

Không

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.003140

30 ngày

làm việc

Không

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.003103

15 ngày

làm việc

Không

15

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.001874

20 ngày

làm việc

Không

 
   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

     1. Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     2. Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     3. Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.


 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.493