Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ NĂM 2022
False 12311Ngày cập nhật 20/10/2022

Ngày 11/10/2022, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2458/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, UBND cấp huyện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tổng kết hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC; Đảm bảo tính khả thi, phản ánh đúng tình hình thực tế và kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, UBND cấp huyện; Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch; Tính công bằng và chính xác; Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai công tác CCHC của các sở, UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, UBND cấp huyện được xác định theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động của công tác CCHC tại địa phương (lĩnh vực này chỉ được đánh giá đối với UBND cấp huyện).

Điều tra xã hội học: Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở và UBND cấp huyện (DDCI) do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh thực hiện; Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Sở Nội vụ thực hiện.

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, địa phương là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 65/100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25/100; Điểm đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác CCHC tại các sở, UBND cấp huyện là 10/100.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, công tác CCHC các cơ quan, địa phương được xếp theo các loại như sau: Đạt từ 90% điểm phát sinh trở lên: Xếp loại “Xuất sắc”; Đạt từ 80% đến dưới 90% điểm phát sinh: Xếp loại “Tốt”; Đạt từ 70% đến dưới 80% điểm phát sinh: Xếp loại “Khá”; Đạt từ 55% đến dưới 70% điểm phát sinh: Xếp loại “Trung bình”; Đạt dưới 55% điểm phát sinh: Xếp loại “Yếu”.

thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.507