Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
False 11621Ngày cập nhật 03/05/2022

Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 27/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4115/UBND-HCC giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đề nghị các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh còn tổ chức Bộ phận Một cửa tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Yêu cầu về thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu,… của bộ nhận diện thương hiệu phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ thương hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống được thiết lập trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh) theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin, trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp giải quyết./.

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.761
Truy cập hiện tại 5.776