Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chương trình trọng điểm "Chương trình CCHC" về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021
False 14829Ngày cập nhật 01/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chương trình trọng điểm “Chương trình cải cách hành chính” về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện

giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo

 

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 09/5/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chương trình trọng điểm “Chương trình cải cách hành chính” về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức

Bám sát chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức theo Đề án, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Trên cơ sở kế hoạch chung, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo riêng cho từng cơ quan đơn vị.

- Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã cử 24 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Huyện ủy đã cử 03 lượt cán bộ, công chức và Ủy ban nhân dân huyện cử 21 lượt cán bộ, công chức, viên chức), trong đó, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 03 người.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục để tiến hành mở lớp bồi dưỡng tiếng Dân tộc Cơ tu trong đợt hè.

- Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Huyện ủy đã cử 04 đảng viên tham gia lớp đào tạo Cao cấp chính trị, 04 đảng viên tham gia lớp Trung cấp chính trị. Ngoài ra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 06 lớp bồi dưỡng với hơn 600 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

- Đối với việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: có trên 02 công chức, viên chức tham gia đào tạo thạc sĩ, đại học và 45 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng (chủ yếu tiếng Anh, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

2. Công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, với 09 chỉ tiêu gồm: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 02 chỉ tiêu, công chức Tài chính - Kế toán 03 chỉ tiêu, công chức Chỉ huy trưởng quân sự 02 chỉ tiêu, công chức Văn hóa - Xã hội 01 chỉ tiêu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng và đang tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng tại Trung tâm Hành chính công và thực hiện các quy trình, thủ tục tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

3. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai việc nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 trên địa bàn. Kết quả đánh giá công chức, viên chức năm học 2017-2018 như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 296 người (Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 người, bậc Mầm non 116 người, bậc Tiểu học 129 người, bậc THCS 42 người, Trung tâm GDNN-GDTX 03 người.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 385 người (Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 người, bậc Mầm non 134 người, bậc Tiểu học 111 người, bậc THCS 113 người, Trung tâm GDNN-GDTX 21 người).

- Hoàn thành nhiệm vụ: 30 người (bậc Mầm non 06 người, bậc Tiểu học 11 người, bậc THCS 09 người, Trung tâm GDNN-GDTX 04 người).

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 03 người (bậc Tiểu học 01 người, bậc THCS 01 người, Trung tâm GDNN-GDTX 01 người).

4. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức

Huyện ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐi/HU ngày 24/4/2018 quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định số 09-QĐi/HU ngày 24/4/2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở quy định của Huyện ủy và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Kết quả đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức: Huyện ủy đã luân chuyển 01 cán bộ cấp huyện về công tác tại cơ sở; Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định bổ nhiệm lại 03 trường hợp (Trưởng phòng Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phó Trưởng trạm Khuyến Nông - lâm - ngư); đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện điều động 01 cán bộ cấp xã lên công tác tại cơ quan cấp huyện.

5. Đầu tư cơ sở vật chất

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đang đầu tư, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Thượng Lộ, với kinh phí 200.000.000 đồng; triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, với kinh phí 2.387.000.000 đồng (mỗi xã, thị trấn được cấp 217.000.000 đồng).

6. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2018 nhằm đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác Nội vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh công tác Nội vụ ở các các cơ quan, đơn vị và đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện tốt công tác Nội vụ trong thời gian tới.

Để tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Đoàn Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 05 đợt tại 05 xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Giang và Thượng Nhật; kiểm tra đột xuất 03 xã: Thượng Nhật, Thượng Long, Thương Quảng. Qua kiểm tra, vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, vi phạm Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các trường hợp vi phạm, Đoàn đã tiến hành nhắc nhở và lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

7. Về thực hiện tinh giản biên chế

Căn cứ Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị năm 2018. Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc mà không thể bố trí sắp xếp công việc khác; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

 Kết quả tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm 2018: Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Sở Nội vụ tỉnh xem xét thẩm định đối với 03 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã do không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Sở Nội vụ tỉnh đã hoàn thành công tác thẩm định và đang tiến hành trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

         1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn mang tính hình thức, định tính; vẫn còn tình trạng “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ mất lòng.

- Việc thực hiện tinh giảm biên chế còn gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ, công chức không đạt chuẩn còn nhiều, nhưng chưa mạnh dạn, kiên quyết trong xử lý.

- Bộ máy lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, đơn vị chậm được củng cố, kiện toàn, nguồn cán bộ vẫn còn hụt hẫng.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của nhiều cán bộ chưa thật sự nghiêm túc; hoạt động của đoàn kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thiếu thường xuyên, chất lượng chưa cao.

3. Nguyên nhân

Chưa mạnh dạn, kiên quyết xử lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đạt chuẩn để thực hiện chính sách tinh giản biên chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, vẫn còn nể nang, ngại va chạm ị.

Công tác tham mưu cho cấp ủy về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ có mặt còn bị động, thiếu linh hoạt; trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị về công tác tổ chức cán bộ chưa cao. Cán bộ, công chức, viên chức chưa tự giác nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Về công tác quy hoạch

Thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt của nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, trên cơ sở quy định về tiêu chuẩn cán bộ, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định, đảm bảo chủ động nguồn cán bộ khi thực hiện kế hoạch nhân sự; định kỳ hàng năm các cấp ủy đảng phải tiến hành rà roát, bổ sung quy hoạch sau khi thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và phân loại đảng viên.

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục phối hợp các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại huyện; tiếp tục rà soát cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo đại học, cao đẳng để nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị.

Quán triệt và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ việc học tập đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ quy định cho các ngạch, chức danh lãnh đạo, quản lý; học tập, rèn luyện để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao, trước hết, là nhiệm vụ của bản thân người cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

3. Về công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức

Kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Quy định số 08-QĐi/HU và Quy định số 09-QĐi/HU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy.

4. Về công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, lựa chọn được đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ thực thi nhiệm vụ công tác vào công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Các cơ quan, đơn vị, trường học phải xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình; việc xây dựng vị trí việc làm với bản mô tả công việc của mỗi vị trí chức danh với những nhiệm vụ hết sức cụ thể, chi tiết, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, từ đó để có cơ sở để tuyển dụng đúng người, đúng việc, đúng số lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý.

5. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2018 của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, phát huy vai trò thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời tinh giản biên chế các cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực nhưng không thể bố trí sắp xếp công việc khác, mạnh dạn loại ra khỏi bộ máy các cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về phẩm chất đạo đức và tinh thần cách mạng.

6. Về công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo đúng mục tiêu đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Đề án để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

7. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Đoàn Kiểm tra Chỉ thị số 32/CT-UBND tiếp tục thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, kết hợp với kiểm tra đột xuất và phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

8. Về thực hiện tinh giản biên chế

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ các nội dung, điều kiện, chế độ của chính sách tinh giản biên chế; thực hiện chính sách tinh giản tại các cơ quan, đơn vị theo đúng mục tiêu đặt ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chương trình trọng điểm “Chương trình cải cách hành chính” về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.633