Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệu quả áp dụng ISO 9001 trong cơ quan Nhà nước
False 12372Ngày cập nhật 01/08/2018

Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng như xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân... là một trong những giải pháp thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các cơ quan trên địa bàn huyện.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của huyện, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực, thông qua áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo được sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của người phê duyệt. Cán bộ đã tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Nhờ đó, việc cập nhật các thay đổi của văn bản trong hoạt động xử lý công việc thực hiện dễ dàng hơn.

Kết quả áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã làm cho việc luân chuyển và xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân trong nội bộ cơ quan, đơn vị một cách rành mạch và rõ ràng hơn, từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu trả kết quả; trong mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ với các bộ phận, cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc với các cơ quan, tổ chức có liên quan; tạo ra sự thông suốt, hiệu quả trong quá trình xử lý; thời gian giải quyết nhiều loại hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân đã được rút ngắn hơn nhiều so với thời gian theo quy định. Có thể thấy, việc áp dụng HTQLCL đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng của quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp, công dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng một số cơ quan hành chính cần có sự quan tâm, đầu tư nhiều cho công tác ISO; cần huy động được nhiều cán bộ, công chức tham gia vào việc duy trì và cải tiến HTQLCL.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.503.175
Truy cập hiện tại 682