Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính
False 17265Ngày cập nhật 01/08/2018

Thực hiện Quyết định số 144 và Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và gần đây nhất là TCVN ISO 9001:2015 (phiên bản mới của TCVN 9001-2008) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện

Gần đây nhất, vào ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 64 /KH-UBND về triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Mục tiêu đề ra là 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/9/2018.

Phân đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; 100% các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử.

Để thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở, ngành. Hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 sau khi công bố.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế...

HTQLCL theo TCVN ISO là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước.

Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị, cá nhân khác. Tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ thống vào vận hành, sẽ có những quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học.

Hiệu quả áp dụng HTQLCL được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, góp phần giảm hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thực hiện cơ chế “một cửa” tại các đơn vị...

Theo Internet
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 1.287