Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 02/2022
False 4847Ngày cập nhật 13/02/2022
Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2022, trong đó những nội dung đáng chú ý nhất mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH năm 2022; tăng thời gian làm thêm giờ cho lao động thời vụ; chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; 4 trường hợp đi xuất khẩu lao động không phải nộp tiền dịch vụ; quy định việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp...
 
 

 

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

BH: 27/12/2021

HL: 12/02/2022

2

 

Nghị định 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

BH: 24/12/2021

HL: 15/02/2022

3

 

Nghị định 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

4

 

Nghị định 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

5

 

Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

6

 

Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

BH: 09/12/2021

HL: 15/02/2022

7

 

Nghị định 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BH: 22/12/2021

HL: 15/02/2022

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 2122/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

BH: 13/12/2021

HL: 01/02/2022

2

 

Quyết định 32/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH: 07/01/2022

HL: 02/02/2022

3

 

Quyết định 362/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 20/01/2022

HL: 12/02/2022

4

 

Quyết định 38/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

BH: 29/12/2021

HL: 15/02/2022

5

 

Quyết định 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

BH: 18/12/2021

HL: 15/02/2022

6

 

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

BH: 31/12/2021

HL: 21/02/2022

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 23/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

2

 

Thông tư 30/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

BH: 30/11/2021

HL: 01/02/2022

3

 

Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

4

 

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

5

 

Thông tư 20/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

BH: 10/12/2021

HL: 01/02/2022

6

 

Thông tư 24/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022

BH: 16/12/2021

HL: 01/02/2022

 

7

 

Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

BH: 17/12/2021

HL: 01/02/2022

 

8

 

Thông tư 112/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

 

9

 

Thông tư 15/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BH: 14/12/2021

HL: 01/02/2022

 

10

 

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

 

11

 

Thông tư 26/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

 

12

 

Thông tư 113/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

 

13

 

Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

BH: 06/12/2021

HL: 01/02/2022

 

14

 

Thông tư 166/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng

BH: 16/12/2021

HL: 01/02/2022

 

15

 

Thông tư 24/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

BH: 12/12/2021

HL: 01/02/2022

 

16

 

Thông tư 25/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm

BH: 13/12/2021

HL: 01/02/2022

 

17

 

Thông tư 22/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

BH: 10/12/2021

HL: 01/02/2022

 

18

 

Thông tư 21/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BH: 29/11/2021

HL: 01/02/2022

 

19

 

Thông tư 27/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 42/2019/TT- BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

BH: 30/11/2021

HL: 01/02/2022

 

20

 

Thông tư 109/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

BH: 09/12/2021

HL: 01/02/2022

 

21

 

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

BH: 03/12/2021

HL: 02/02/2022

 

22

 

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

BH: 03/12/2021

HL: 02/02/2022

 

23

 

Thông tư 32/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

BH: 14/12/2021

HL: 02/02/2022

 

24

 

Thông tư 35/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

BH: 17/12/2021

HL: 02/02/2022

 

25

 

Thông tư 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

BH: 20/12/2021

HL: 02/02/2022

 

26

 

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 20/12/2021

HL: 02/02/2022

 

26

 

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 20/12/2021

HL: 02/02/2022

 

28

 

Thông tư 116/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

BH: 22/12/2021

HL: 05/02/2022

 

29

 

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

BH: 22/12/2021

HL: 05/02/2022

 

30

 

Thông tư 17/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

BH: 22/12/2021

HL: 05/02/2022

 

31

 

Thông tư 29/2021/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động

BH: 24/12/2021

HL: 06/02/2022

 

32

 

Thông tư 25/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

BH: 20/12/2021

HL: 07/02/2022

 

33

 

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

BH: 08/12/2021

HL: 07/02/2022

 

34

 

Thông tư 115/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

BH: 21/12/2021

HL: 07/02/2022

 

35

 

Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

BH: 24/12/2021

HL: 08/02/2022

 

36

 

Thông tư 169/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng

BH: 23/12/2021

HL: 08/02/2022

 

37

 

Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

BH: 28/12/2021

HL: 10/02/2022

 

38

 

Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BH: 27/12/2021

HL: 10/02/2022

 

39

 

Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BH: 27/12/2021

HL: 10/02/2022

 

40

 

Thông tư 117/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

BH: 22/12/2021

HL: 10/02/2022

 

41

 

Thông tư 15/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

BH: 15/12/2021

HL: 10/02/2022

 

42

 

Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

BH: 28/12/2021

HL: 11/02/2022

 

43

 

Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

BH: 28/12/2021

HL: 11/02/2022

44

 

Thông tư 21/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

BH: 28/12/2021

HL: 11/02/2022

 

45

 

Thông tư 11/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

BH: 28/12/2021

HL: 11/02/2022

 

46

 

Thông tư 174/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng

BH: 27/12/2021

HL: 12/02/2022

 

47

 

Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

BH: 29/12/2021

HL: 12/02/2022

 

48

 

Thông tư 13/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

BH: 30/12/2021

HL: 13/02/2022

 

49

 

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

50

 

Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

51

 

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

52

 

Thông tư 124/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

53

 

Thông tư 14/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

54

 

Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

55

 

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

56

 

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

57

 

Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

BH: 30/12/2021

HL: 14/02/2022

 

58

 

Thông tư 36/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

59

Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

60

 

Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

61

 

Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

 

62

 

Thông tư 34/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

 

63

 

Thông tư 35/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

64

 

Thông tư 37/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

 

65

 

Thông tư 26/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

66

 

Thông tư 7/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

67

 

Thông tư 32/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

68

 

Thông tư 22/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH: 29/12/2021

HL: 15/02/2022

 

69

 

Thông tư 34/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

70

 

Thông tư 17/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BH: 28/12/2021

HL: 15/02/2022

 

71

 

Thông tư 24/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

BH: 27/12/2021

HL: 15/02/2022

 

72

 

Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

73

 

Thông tư 23/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

74

 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

75

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

76

 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

77

 

Thông tư 188/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam

 

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

78

 

Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

79

 

Thông tư 27/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

80

 

Thông tư 39/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

81

 

Thông tư 26/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

82

 

Thông tư 38/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

83

 

Thông tư 39/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

84

 

Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

BH: 30/12/2021

HL: 15/02/2022

 

85

 

Thông tư 37/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

86

 

Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

87

 

Thông tư 31/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

88

 

Thông tư 29/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

89

 

Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

BH: 31/12/2021

HL: 15/02/2022

 

90

 

Thông tư 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

BH: 20/12/2021

HL: 15/02/2022

 

91

 

Thông tư 119/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

BH: 23/12/2021

HL: 15/02/2022

 

92

 

Thông tư 34/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

H: 16/12/2021

HL: 15/02/2022

 

93

 

Thông tư 23/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 31/12/2021

HL: 16/02/2022

 

94

 

Thông tư 01/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

BH: 03/01/2022

HL: 18/02/2022

 

95

 

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BH: 31/12/2021

HL: 20/02/2022

 

96

 

Thông tư 38/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

BH: 30/12/2021

HL: 20/02/2022

 

97

 

Thông tư 123/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC ngày 04/06/2021 của Bộ Tài chính

BH: 30/12/2021

HL: 20/02/2022

 

98

 

Thông tư 01/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện

BH: 11/01/2022

HL: 25/02/2022

 

99

 

Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện

BH: 28/12/2021

HL: 27/02/2022

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

BH: 15/12/2021

HL: 01/02/2022

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.095.505
Truy cập hiện tại 22