Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
False 22076Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 09/8/2021, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tổng kết hàng năm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Đánh giá bằng điểm số hóa, theo tiêu chí, bằng sản phẩm; Đánh giá đa chiều, lồng ghép các tiêu chí đang được thực hiện; Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá.

Chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp được đánh giá theo các nhóm tiêu chí như sau:

 Đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật

Đối với các sở: Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm theo nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở, ban, ngành; Triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; Thực hiện công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo cáo và tiếp công dân theo quy định.

Đối với UBND cấp huyện: Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; Triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; Thực hiện công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo cáo và tiếp công dân theo quy định; Kết quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao và các hoạt động tự chủ trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại phần mềm Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo; Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh trở lên, các dự án đầu tư sản xuất, cung ứng dịch vụ công.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị, địa phương: Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; Thực hiện việc đánh giá nhiệm vụ được giao; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; Quản lý tài chính, ngân sách, quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành đơn vị.

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến tuyên truyền pháp luật của Nhà nước; Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở; Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các hoạt động văn hóa - xã hội tại địa phương

Kết quả đạt được của các chỉ số tác động (chỉ áp dụng đối với các sở và UBND cấp huyện): Kết quả chỉ số công tác cải cách hành chính (PAR Index); Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT); Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI).

Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Thang điểm đánh giá: Thang điểm đánh giá, xếp loại đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương là 100 điểm.

Phương pháp đánh giá: Phương pháp tự đánh giá được thực hiện với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định hàng năm.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các loại như sau: Đạt từ 90% điểm phát sinh trở lên: Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đạt từ 70% đến dưới 90% điểm phát sinh: Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đạt từ 50% đến dưới 70% điểm phát sinh: Xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”; Đạt dưới 50% điểm phát sinh: Xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo: https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.867