Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
False 13501Ngày cập nhật 02/09/2021
CCHC

ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiêp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Bằng nhiều hình thức, cách thực hiện, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn Thừa Thiên Huế thời gian quan đã mạng lại nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả.
 

Nhiều hình thức phong phú

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu kém, thiếu sót, hạn chế của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài truyền thanh, truyền hình và các kênh thông tin khác.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT) là một trong những cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian qua. Hàng năm, Đài TRT đã không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về CCHC, phản ánh có chiều sâu về CCHC trên địa bàn tỉnh, tăng thời lượng, xây dựng phóng sự biểu dương, cỗ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời phê phán những hành vi gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính ở các địa phương, đơn vị. Các chuyên mục, chuyên đề tiêu biểu về tuyên truyền CCHC có thể kể đến: Với khán giả truyền hình, Đối thoại doanh nghiệp, Thuế và chính sách thuế, Vấn đề quan tâm… cùng hàng trăm tin, bài, phóng sự về công tác CCHC trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình.

Cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn thì thông quan Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử, công tác cải cách hành chính cũng đã được đẩy mạnh tuyên truyền, đây được coi là một trong những  kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác về công tác cải cách hành chính đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân trên địa bàn tỉnh. Kịp thời thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và phổ biến, tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới  nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.   

Với việc tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như nhân dân hiểu rõ hơn, tiếp cận các chủ trương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các doanh nghiệp; đồng thời, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền về cơ sở

Trong năm 2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, phong phú như xây dựng pano tuyên truyền về cải cách hành chính nói chung và truyên truyền về kỷ cương, kỷ luật hành chính nói riêng tại các trung tâm huyện. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, tập trung truyền tải các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và Kế hoạch CCHC của tỉnh, các quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở Tư pháp đã biên soạn, phát hành hơn 10.000 tờ gấp pháp luật về cải cách hành chính: Một số quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tài liệu này được cấp phát cho người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Nhìn chung, hầu hết các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Đáng chú ý trong công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành đã từng bước quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền CCHC, đồng thời gắn nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính  với ban hành Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC và cung cấp dịch vụ công; đặc biệt, bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức.

 

Phan Phú Lộc - Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 5.228