Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 19 TTHC trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
False 8617Ngày cập nhật 05/08/2021

Ngày 03/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (19 TTHC) đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cụ thể như sau:

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời gian

giải quyết

(ngày làm việc)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức và địa điểm

thực hiện

1

1.009896

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Đồ án quy hoạch xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;

Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 05 ngày làm việc;

Thiết kế cơ sở: không quá 10 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với các dự án còn lại;

Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với các dự án, công trình còn lại;

Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy: không quá 10 ngày làm việc.

 

- Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được xác định theo công thức sau:

Mức thu phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Tỷ lệ tính phí

Trong đó:

Ø Tổng mức đầu tư dự án được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, chi phí sử dụng đất (tính toán trước thuế).

Ø Tỷ lệ tính phí được quy định tại các Biểu mức thu phí 1, 2 kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Trường hợp tổng mức đầu tư dự án có giá trị đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí 1, 2 kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC thì mức thu phí được tính theo công thức sau:

Nit = Nib – ((Nib - Nia) / (Gia - Gib)) x ( Git - Gib)

Trong đó:

Ø Nit là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

Ø Git là giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt (đơn vị tính: tỷ đồng).

Ø Gia là giá trị tổng mức đầu tư cận trên giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: tỷ đồng).

Ø Gib là giá trị tổng mức đầu tư cận dưới giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: tỷ đồng).

Ø Nia là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

Ø Nib là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

- Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án được xác định theo hướng dẫn trên có mức tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

- Mức thu phí thẩm định phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; xây dựng mới hạng mục công trình được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy được tính bằng 50% mức thu phí theo quy định nêu trên, theo quy định của Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

2

1.009898

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Trường hợp cấp lại Giấy phép khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc giấy phép bị mất, bị hỏng: không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp Giấy phép bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng: không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3

1.009897

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp không cấp Giấy phép, phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do)

 

Không

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4

1.009899

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

5

1.009900

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6

1.004322

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Cảnh sát PC&CC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phải có thông báo cho cơ quan, tổ chức đã gửi hồ sơ trước đó về việc tổ chức lấy mẫu xác suất để thực hiện việc kiểm định, sau khi lấy mẫu phải lập biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định.

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm định kèm theo biên bản kiểm định phải thông báo kết quả kiểm định.

Phí kiểm định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Biểu phí kiểm định kèm theo tại nội dung thủ tục)

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

7

1.009903

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không thu phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phí in và dán tem kiểm định được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Biểu phí kiểm định kèm theo tại nội dung thủ tục)

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

8

1.009904

Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo cho cơ quan, tổ chức đã gửi hồ sơ trước đó về việc tổ chức lấy mẫu xác suất để thực hiện việc kiểm định, sau khi lấy mẫu phải lập biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm định kèm theo biên bản kiểm định, thông báo kết quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Phí kiểm định, phí in và dán tem kiểm định được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Biểu phí kiểm định kèm theo tại nội dung thủ tục)

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

9

1.001425

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

14 – 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó gồm 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A hoặc 07 ngày làm việc đối với các dự án công trình còn lại và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy để tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PC&CC và 07 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu).

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

10

2.001773

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

11

3.000023

Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

12

1.003470

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

13

1.003217

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

14

1.001416

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu

 

Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

15

2.001776

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

16

1.009435

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

17

1.001412

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

18

1.009901

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.620