Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 35 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
False 9072Ngày cập nhật 07/08/2021

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND Công bố 35 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Cụ thể:

Lĩnh vực giáo dục mầm non (05 TTHC)

1. Tên TTHC: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức; cá nhân. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

2. Tên TTHC: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

3. Tên TTHC: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

4. Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức; cá nhân. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

5. Tên TTHC: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Trong đó, 07 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

05 TTHC số 01.02.03.04.05 nêu trên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Lĩnh vực giáo dục tiểu học (06 TTHC)

6. Tên TTHC: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

7. Tên TTHC: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường Tiểu học.

8.  Tên TTHC: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường Tiểu học.

9. Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

10. Tên TTHC: Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

05 TTHC số 06.07.08.09.10 nêu  trên Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, cụ thể: 03 ngày làm việc hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn; Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn;

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định; 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, cụ thể: 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyên đến có ỷ kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn; Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giảm hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn; Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tồ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp.

Lĩnh vực giáo dục trung học (09 TTHC)

12. Tên TTHC: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện

13. Tên TTHC: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường trung học cơ sở công lập; Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.

14. Tên TTHC: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường trung học cơ sở công lập; Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.

15. Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Thời gian giải quyết : 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện

16. Tên TTHC: Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức, cá nhân thành lập trường. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

05 TTHC số 12.13.14.15.16 nêu trên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

17. Tên TTHC: Tuyển sinh trung học cơ sở

Thời gian giải quyết : Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đến đến Trường THCS nơi đăng ký tuyển sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

18. Tên TTHC: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Thời gian giải quyết : 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cá nhân.

19. Tên TTHC: Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thời gian giải quyết : 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cá nhân

20. Tên TTHC: Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thời gian giải quyết : 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cá nhân.

TTHC số 18.19.20 nêu trên Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Lĩnh vực giáo dục dân tộc (05 TTHC)

21. Tên TTHC: Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Trường phổ thông dân tộc nội trú.

22. Tên TTHC: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Thời gian giải quyết : 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã hoặc nhà trường. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 20 ngày làm việc tại UBND cấp huyện

TTHC số 21.22 nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

23. Tên TTHC: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường phổ thông dân tộc bán trú.

24. Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Thời gian giải quyết : 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã hoặc Nhà trường. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

25. Tên TTHC: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường phổ thông dân tộc bán trú. Trong đó, 05 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

TTHC số 23.24.25 nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (02 TTHC)

26. Tên TTHC: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

27. Tên TTHC: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Thời gian giải quyết (TTHC số 26.27): 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện

TTHC số 26.27 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (08 TTHC)

28. Tên TTHC: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã. Trong đó, 15 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

29. Tên TTHC: Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Thời gian giải quyết : 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

TTHC số 28.29 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

30. Tên TTHC: Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thời gian giải quyết : 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

31. Tên TTHC: Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thời gian giải quyết : 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. Trong đó, 20 ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

TTHC số 30.31 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

32. Tên TTHC: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Thời gian giải quyết : 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Trong đó, Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định và gửi về phòng giáo dục và đào tạo; 05 ngày làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo trình; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

33. Tên TTHC: Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

34. Tên TTHC: Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Thời gian giải quyết (TTHC số 33.34): Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa. Trong đó: 10 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục; 07 làm việc tại Phòng GĐ&ĐT; 07 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

- Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

35. Tên TTHC: Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Thời gian giải quyết : Tối đa 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục. Trong đó: 10 ngày làm việc tại Phòng GD&ĐT; 07 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

TTHC số 33.34.35 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Tất cả 35 TTHC nêu trên đều Không tính phí, lệ phí.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.058