Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh
False 10755Ngày cập nhật 31/07/2021

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh với mục tiêu cụ thể: Phấn đấu để duy trì chỉ số CCHC và nâng cao Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2021, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2021 được ban hành tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh, tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương và kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài các nhiệm vụ trên, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí. Nhất là tiêu chí 3 “Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn”, qua theo dõi 6 tháng đầu năm 2021, nhiều UBND cấp huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn dưới 90%.

Để nâng cao Chỉ số SIPAS, các cơ quan, địa phương cần căn cứ vào Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh, cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả; định kỳ hàng quý, năm, báo cáo tình hình thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các cơ quan chuyên môn và Bộ phận một cửa các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện. Rà soát TTHC để đề xuất giảm thời gian giải quyết hồ sơ, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt để thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến TTHC đảm bảo theo quy định...

Sở Nội vụ căn cứ Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và tình hình thực tiễn của địa phương, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch (trước ngày 20/12 hàng năm) về: Cải cách hành chính năm 2022; kiểm tra công tác CCHC năm 2022; tinh giản biên chế năm 2022; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các báo cáo: Báo cáo định kỳ về CCHC, gửi đến Bộ Nội vụ đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; các báo cáo: Đánh giá về rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên chế; bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm năm 2021; kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2021; kết quả tinh giản biên chế năm 2021; kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2021; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm đối với công chức theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; Quy định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ; Quyết định sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương (trong năm 2021)...

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 (trong tháng 12/2021); ban hành các quy định TTHC (nội dung TTHC, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, điều kiện thực hiện TTHC...) đúng với thẩm quyền được giao; Tham mưu UBND tỉnh các báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021, tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (đảm bảo 100% số phản ánh kiến nghị được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý); Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% các vấn đề phát hiện qua rà soát; Theo dõi cơ sở dữ liệu 100% TTHC do tỉnh công bố được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước 05 ngày kể từ ngày ký; nhập, đăng tải công khai TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố; Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền; các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị; đảm bảo 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh;...

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch (trong tháng 12/2021): Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) năm 2022; theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2022; kiểm tra, xử lý VB QPPL năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh các báo cáo: Kết quả xây dựng VB QPPL năm 2021; kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kết quả rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2021; kết quả công tác kiểm tra, xử lý VB QPPL năm 2021; Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật: thực hiện thu thập thông tin, công tác kiểm tra, hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, các kết luận kiểm tra và báo cáo xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra; Thực hiện kiểm tra, xử lý, rà soát VB QPPL: Đảm bảo 100% số VB QPPL phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát; 100% văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý;...

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: Tuyên truyền CCHC năm 2022; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2022. Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo: Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 (có đánh giá mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC) (trước ngày 25/11); các báo cáo định kỳ về kết quả ứng dụng CNTT, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; Có giải pháp duy trì các tiêu chí đạt điểm tối đa và nâng cao điểm số các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa đối với lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính và chính phủ điện tử như: Tiến hành xây dựng, vận hành và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (7.1.2); Xây dựng và vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định và tích hợp đầy đủ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt (7.1.8); Tăng tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia (7.1.9); Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định  (7.1.10); Kết nối chế độ báo cáo của UBND tỉnh với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ đạt tỷ lệ từ 30% trở lên (7.1.11); tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm từ 50% trở lên (7.2.1)...

 
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.464
Truy cập hiện tại 253