Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
False 10365Ngày cập nhật 04/06/2021

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4693/UBND-NC, theo đó yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 42/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn; có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giao trách nhiệm Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án bố trí, sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để tiến hành bổ nhiệm, điều động lực lượng Công an chính quy thay thế; đồng thời, tham mưu việc thực hiện chế độ chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách sau khi bố trí Công an chính quy thay thế.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, có phương án bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Công văn nêu rõ, Công an tỉnh chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng và hoạt động của Công an xã chính quy; thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên bán chuyên trách tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Trích nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.605