Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ
False 7374Ngày cập nhật 04/06/2021

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (sau đây gọi tắt là Nghị định). Nghị định số 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021.

 

Để triển khai thực hiện Nghị định có hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, UBND huyện đề nghị:

         1. Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định đến các đối tượng liên quan trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đảm bảo đúng hành vi, thẩm quyền theo quy định.

2. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến các quy định tại Nghị định đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Trung tâm Văm hóa – Thông tin và Thể thao huyện biên tập, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị định trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.779