Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông - Văn hóa
False 8249Ngày cập nhật 27/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 357/QĐ-UBND

Nam Đông, ngày     13       tháng    4      năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

 

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3: Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm xây dựng quy trình ISO để cài đặt lên Cổng dịch vụ công của huyện.

          Điều 4: Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;

- VP: LĐ và CV;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Phụng

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  357/QĐ-UBND ngày  13/4/2021 của UBND huyện Nam Đông)

 

 
 

 

 

 

Các TTHC tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

STT

Tên thủ tục

hành chính

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

(1.000903)

05 ngày làm việc

Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy:

+ Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

2

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

(1.000831)

04 ngày làm việc

- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy: 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Tại các khu vực khác:

1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 5.654