Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông - Y tế
False 6765Ngày cập nhật 27/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  169/QĐ-UBND

Nam Đông, ngày     08       tháng    02      năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

 

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;

- VP: LĐ và CV;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Phụng

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /02/2021 của UBND huyện Nam Đông)

 

 
 

 

 

 

STT

Tên TTHC

Thời gian

giải quyết

(ngày làm việc)

Phí, lệ phí

 

Cách thức và địa điểm

thực hiện

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

  1.  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

20 ngày

700.000 (vnđ)

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

- Nghị Định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư 75/TT-BTC ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.735.339
Truy cập hiện tại 455