Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn
False 9321Ngày cập nhật 03/04/2018

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020  và thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành; cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Dự thảo quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Nội dung Dự thảo tại file đính kèm.

Đề nghị các cơ quan, địa phương nghiên cứu văn bản dự thảo và góp ý theo đúng thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.561
Truy cập hiện tại 3.992