Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông 315
False 7454Ngày cập nhật 27/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 315/QĐ-UBND

Nam Đông, ngày      30       tháng    3      năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

 

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;

- VP: LĐ và CV;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Phụng

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /3/2021 của UBND huyện Nam Đông)

 

 
 

 

 

 

          1. Các TTHC tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2. Các TTHC tại Quyết định số 617/QĐ-UBND  ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế

  1.  

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

  1.  

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

  1.  

Giải quyết hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

 

  1.  

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

  1.  

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; Quyết định số 613/QĐ-TTg

  1.  

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành)

3. Các TTHC tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.753.558
Truy cập hiện tại 1.672