Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện
False 7840Ngày cập nhật 12/04/2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 424 để chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Theo Công văn này, UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

a) Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được xác định tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện.

b) Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, không để xãy ra tình trạng giải quyết trễ hẹn.

c) Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách theo dõi công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình tham mưu xây dựng, kế hoạch, báo cáo theo định kỳ đầy đủ nội dung, số lượng và thời gian yêu cầu.

d) Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ; hướng tới xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

          đ) Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn; niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính, các tin bài về cải cách hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; trên trang thông điện tử của đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

e) Chủ động, triển khai kịp thời khi có các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

ê) Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình nhằm kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân nhằm hướng tới một nền hành chính đơn giản, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi. Đồng thời chọn lựa những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị nhằm cải tiến về thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết để đưa vào tiếp nhận và giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

g) Tiếp tục duy trì việc xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND huyện và các xã, thị trấn.

h) Tiếp tục triển khai và tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đến toàn thể công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo sự minh bạch trong cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước.

i) Bố trí công việc để CCVC có thể đồng thời chủ động làm việc chuyên môn và trực đầy đủ tại Trung tâm Hành chính công huyện.

k) Tiếp tục rà soát chức danh, số lượng, trình độ của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng các chế độ chính sách đảm bảo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận để thực hiện tốt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

l) Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức các xã, thị trấn đảm bảo nhập dữ liệu đầy đủ khi có thay đổi.

m) Chỉ đạo cán bộ, công chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về cải cách hành chính để phục vụ việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trong năm 2021 của huyện đảm bảo đúng quy định.

n) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/02/2021; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 20/01/2021; Công văn số 614/UBND-NV ngày 07/9/2018 của UBND huyện.

o) Sử dụng kết quả Điều tra xã hội học năm 2020, để làm cơ sở xác định, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan chính quyền năm 2021 (có file văn bản kèm theo).

ô) Đối với các cơ quan, đơn vị có tồn tại, hạn chế đã nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được phân công chịu trách nhiệm về Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác CCHC của huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 1409/UBND-NV ngày 06/11/2020 của UBND huyện để triển khai, thực hiện, đảm bảo theo yêu cầu Bộ tiêu chí đã đề ra.

3. Đối với Trung tâm Hành chính công huyện

a) Tăng cường công tác giám sát Bộ phận 1 cửa; hỗ trợ người dân trong giao dịch thủ tục hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền về thủ tục hành chính. Tăng cường xử lý, báo cáo lãnh đạo huyện xử lý các phản ánh nhũng nhiễu, gây khó khăn (nếu có, kể cả các phản ánh bằng miệng) đối với những cán bộ, công chức tới làm việc tại Trung tâm.

b) Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong việc niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; việc đồng bộ, số hóa và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định.

4. UBND các xã, thị trấn

a) Tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình tiến hành rà soát, kiểm tra lại tất cả các quy trình xử lý thủ tục hành chính đã cài đặt để kịp thời khắc phục những thiếu sót; tạo tài khoản cho công dân, tổ chức, số hóa hồ sơ đúng quy định; nhập tất cả các hồ sơ giao dịch lên phần mềm hệ thống; tăng cường thực hiện liên thông hồ sơ và hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

b) Kịp thời xử lý khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế tại Phụ lục 3 về “Tình hình xử lý hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa cấp xã” (Được đính kèm theo Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng của UBND huyện) và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

c) Tiếp tục bám sát nội dung tại các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm chuẩn theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện; hàng năm thực hiện tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đánh giá, xếp loại công tác CCHC của huyện; định kỳ tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá, xếp loại CCHC; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.588
Truy cập hiện tại 320