Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông
False 7413Ngày cập nhật 12/04/2021

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 336 để công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

Theo Quyết định này, UBND huyện Nam Đông đã công bố 29 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực gồm: Tổ chức biên chế; lĩnh vực tổ chức phi chính phủ; lĩnh vực thi đua khen thưởng và lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính
(Mã TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí

Cách thức và địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Thẩm quyền quyết định

I

Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (06 TTHC)

 

 

 

 

1

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (1.009334)

10 ngày làm việc

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

 

Phòng Nội vụ

2

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (1.009335)

10 ngày làm việc

Không

Phòng Nội vụ

3

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (1.009336)

10 ngày làm việc

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Phòng Nội vụ

4

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (1.003719)

10 ngày làm việc

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phòng Nội vụ

5

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (1.003693)

10 ngày làm việc

Không

Phòng Nội vụ

6

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (1.003817)

10 ngày làm việc

Không

Phòng Nội vụ

II

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (07 TTHC)

 

 

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (1.003841)

15 ngày làm việc

Không

Nộp trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

UBND cấp huyện

2

Thủ tục thành lập hội (1.003827)

30 ngày làm việc

Không

Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

UBND cấp huyện

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (1.003807)

30 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội (1.003783)

30 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

5

Thủ tục đổi tên hội (1.003757)

30 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

6

Thủ tục tự giải thể (1.003732)

15 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (2.002100)

15 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

III

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (08 TTHC)

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (2.000414)

10 ngày làm việc

Không quy định

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND cấp huyện

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến (2.000402)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

3

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến (2.000385)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

4

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.000843)

10 ngày làm việc

Không quy định

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2.000374)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

6

Thủ tục Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (1.00804)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

7

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chỉ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.00364)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

8

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình (2.000356)

10 ngày làm việc

Không quy định

Chủ tịch UBND cấp huyện

IV

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (08 TTHC)

1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (1.001228)
 

Ngay sau khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

UBND cấp huyện

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (2.000267)

Ngay sau khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Không

UBND cấp huyện

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (1.000316)

Ngay sau khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

UBND cấp huyện

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001220)

Ngay sau khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Không

UBND cấp huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện (1.001212)

25 ngày làm việc

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

UBND cấp huyện

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001204)

25 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (1.001199)

25 ngày làm việc

Không

UBND cấp huyện

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (1.001180)

Ngay sau khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Không

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

UBND cấp huyện

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.432
Truy cập hiện tại 232