Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
False 9364Ngày cập nhật 09/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 phê duyệt Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (06 TTHC): Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (07 TTHC): Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội; Thủ tục thành lập hội ; Thủ tục phê duyệt điều lệ hội; Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội; Thủ tục đổi tên hội; Thủ tục tự giải thể ; Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (08 TTHC): Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị ; Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề ; Thủ tục Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất ; Thủ tục Tặng Giấy khen của Chỉ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại ; Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (08 TTHC): Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện ; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện ; Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện; Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện; Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện; Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện; Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (09 TTHC): Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ; Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ; Thủ tục Cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động; Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ; Thủ tục Đổi tên quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ; Thủ tục tự giải thể đối với quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn,

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.796
Truy cập hiện tại 9.195