Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của UBND huyện Nam Đông
False 9495Ngày cập nhật 26/03/2021

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2021, Công văn số 1588/SNV-CCHC ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021; UBND huyện Nam Đông báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong quý I năm 2021. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.

- Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây có khăn đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, không để xảy ra tình trạng giải quyết trễ hạn.

- Tăng cường xây dựng chuyên mục, thời lượng phát sóng, đưa tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin. Chú trọng trong việc tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích khi tham gia giao dịch và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ việc tự đánh giá chất lượng hoạt động quý I của huyện đúng thời gian quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo kế hoạch đã đề ra và theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

2. Về cải cách thể chế

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực.

3. Về cải cách thủ tục hành chính

- Tăng cường công tác rà soát các thủ tục hành chính và niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn và trên Trang thông tin điện tử, những nơi tiếp xúc với tổ chức, công dân, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của các Bộ phận, đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, chú trọng theo dõi, giám sát nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và sự tận tình trong công việc, tác phong, ngôn phong của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Tăng cuờng kiểm tra việc thực hiện TTHC; kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng để hồ sơ quá hạn; hạn chế tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần; khắc phục tình trạng cá nhân, tổ chức thiếu thông tin khi tiếp cận TTHC, không được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, phải đi lại nhiều lần; kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại. Triển khai trên diện rộng việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan và địa phương. - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện niêm yết, công khai minh bạch, rõ ràng và chính xác các TTHC. - Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích khi tham giam giao dịch và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường hỗ trợ các cá nhân/tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

4. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy 15 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. - Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Trình Sở Nội vụ xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học theo thẩm quyền; thực hiện tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính bảo đảm đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đảm bảo, hiệu quả theo đúng mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra. 7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Tiến hành kiểm tra CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sử dụng các phần mềm dùng chung và hạ tầng an ninh mạng; tổ chức tập huấn CNTT cho cấp xã, xây dựng chương trình đánh giá nội bộ năm 2021.

- Ban hành và cập nhật đầy đủ các quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC được xây dựng quy trình và công bố. Theo dõi và cập nhật, xử lý ý kiến của UBND tỉnh, UBND huyện giao trên phần mềm đúng quy trình.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.310