Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
False 12246Ngày cập nhật 09/01/2021

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 Theo đó, tại Quyết định có 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã), 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố (UBND cấp huyện), 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cụ thể:
1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã gồm:
Đăng ký khai sinh;
- Đăng ký kết hôn;
- Đăng ký khai tử;
- Đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;
- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;
- Đăng ký nhận cha, me, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;
- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;
- Đăng ký khai sinh lưu động;
- Đăng ký kết hôn lưu động;
- Đăng ký khai tử lưu động;
- Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;
- Đăng ký giám hộ;
- Đăng ký chấm dứt giám hộ;
- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch;
- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Đăng ký lại khai sinh;
- Đăng ký lại kết hôn;
- Đăng ký lại khai tử.
2. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:
- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài;
- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;
- Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;
- Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;
- Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch);
- Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài;
- Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
3. Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch
- Cấp bản sao Trích lục hộ tịch/bản sao Giấy khai sinh.

Phòng tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.806