Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông năm 2020
False 13090Ngày cập nhật 21/10/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  1033/QĐ-UBND

Nam Đông, ngày     20      tháng    10      năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;

- VP: LĐ và CV;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Quốc Phụng

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ CÁC CƠ QUAN CẤP HUYỆN ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /10/2020

của UBND huyện Nam Đông)

 

 
 

 

 

 

          1. Các TTHC tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

          2. Các TTHC tại Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2020    của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng  thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

 1.  

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 1.  

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3. Các TTHC tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 1.  

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

4. Các TTHC tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 20/07/2020 của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 1.  

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 1.  

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 1.  

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 1.  

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 1.  

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 1.  

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó  với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

5. Các TTHC tại Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

6. Các TTHC tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND tỉnh

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

7. Các TTHC tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh

TT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

 1.  

Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

 1.  

Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 1.  

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

 1.  

Thủ tục Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 1.  

Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1.  

Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1.  

Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 1.  

Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 1.  

Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội

 1.  

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

 1.  

Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 1.  

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND huyện)

 1.  

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 1.  

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 1.  

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 1.  

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 1.  

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.736.038
Truy cập hiện tại 658