Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản
False 11590Ngày cập nhật 05/09/2020

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2279 /QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp

Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày  04 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 
 
 

 

 


Phần I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓATRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

STT

Tên thủ tục hành chính

(Mã hồ sơ)

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

Tiếp nhận/ Thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (08 Thủ tục)

1

Cấp Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001815)

05 ngàylàmviệc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001807)

03 ngàylàmviệc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001395)

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

1.000.000 đồng/Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001333)

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

500.000 đồng/ Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001258)

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

500.000 đồng/ Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001247)

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (MHS: 2.001225)

90 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

8

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (MHS: 2.002139)

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

2.700.000 đồng/Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

II

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (01 Thủ tục)

1

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giátrong trường hợpthôi hành nghề theo nguyện vọng

22 ngày kể làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/

Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp phối hợp thực hiện).

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

Phần II.  NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

I. TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (08 Thủ tục)

1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên(MHS: 2.001815)

Trình tự thực hiện:

Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đềnghịcấp Thẻ đấu giá viên;

-Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ;

- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnhchụpkhôngquá 06 thángtrướcngàynộpảnh).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 05 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận đủhồsơ hợplệtheoquy địnhtạikhoản 1 Điềunày, SởTư phápcấpThẻ đấugiá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức đấu giá tài sản nơi người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá đó hành nghề.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.

- Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-03) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TP-ĐGTS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..............................

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:...............................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:....................................................

Cấp ngày...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:....................................................................................................

Điện thoại:......................................................Fax:............................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Nơi thường trú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001807)

Trình tự thực hiện:

Trường hợp đấugiá viênhànhnghềtrongtổchứcbị mất Thẻ đấu giá viên,Thẻ đấugiá viênbị hư hỏng không thể sử dụng đượcthì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụngđề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;

- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnhchụpkhôngquá 06 thángtrướcngàynộpảnh).

Trường hợp Tổchứcđấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trựctiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ.

Trường hợp Tổchứcđấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưuchínhhoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 03 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận được giấy đề nghị, SởTư phápcấp lại Thẻ đấugiá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức đấu giá tài sản nơi người có Thẻ đấu giá viên bị mất hành nghề.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Không quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-04) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi:Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………..

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:...............................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:....................................................

Cấp ngày...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điện thoại:…………………………………. Fax:..............................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho:............................................

Ông/Bà:...........................................................................sinh ngày……./……/……

Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá:………..........ngày cấp………………...................

Đã được cấp Thẻ đấu giá viên số:………………….ngày cấp: ……………………

Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên:…………………………………………….

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001395)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sảnthực hiện đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

-Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-ĐGTS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………

Tên tôi là:.………………………………………………. Nam/Nữ.....................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

Điện thoại:.……………………………… Email:...............................................

Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:........................

Ngày cấp:.……/…./…. Nơi cấp:.......................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

.......................................................................................................................... .

Tên giao dịch (nếu có):......................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):.........................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có):.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điện thoại:.………………………Fax:...........................Email:.........................

Website:............................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên:.……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.….../..…./......

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:...........................

Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp:...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày  cấp………./……/.....

b) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.……../….../...

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:...........................

Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp:...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày cấp …….../….…/......

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngcủa doanh nghiệp đấu giá tài sản(MHS: 2.001333)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngcủa doanh nghiệp đấu giá tài sảntại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động .

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 500.000 đồng/ Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản:.....................................................................

..........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email:........................

Giấy đăng ký hoạt động số: ………….do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .........

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1........................................................................................................................

2........................................................................................................................

3........................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001258)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy thì gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 500.000 đồng/Hồ sơ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp ………………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản:.....................................................................

..........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email:........................

Giấy đăng ký hoạt động số: ……………….do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Lý do xin cấp lại:..............................................................................................

..........................................................................................................................

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản(MHS: 2.001247)

Trình tự thực hiện:

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao có chứngthựchoặcbảnsaokèmtheobảnchính để đốichiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứngthựchoặcbảnsaokèmtheobảnchính để đốichiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 07 ngàylàmviệckểtừngàynhận đủhồsơ hợp lệ, SởTư phápcấpGiấy đăngký hoạt độngchochinhánh; trườnghợptừchốithì phảithôngbáolý dobằngvănbản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-09) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………

Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản:.............................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax:......................................................

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh:........................................................................................

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:...............................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax:....................................................

Website:............................................................................................................

2. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….Nam/Nữ ........................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...........................

Ngày cấp: ………/……../………Nơi cấp: ........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

..........................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ………………….. ngày cấp:……/……../......

Thẻ đấu giá viên số:………..………do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.................

cấp ngày …./……/............................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

7. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến(MHS: 2.001225)

Trình tự thực hiện:

Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyếnxây dựngĐề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở để thẩm định.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

a) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;

- Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;

- Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;

- Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (MHS: 2.002139)

Trình tự thực hiện:

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trựctiếp, gửi qua dịch vụ bưuchínhhoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng/Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-14).

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………

Tên tôi là:.......................................................................... Nam/Nữ:................

Ngày sinh:.........................................................................................................

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số:.............................

ngày cấp:…….../…….../…………nơi cấp:........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

Điện thoại:………………………… Email:.......................................................

Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự tại...........................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Họ tên đấu giá viên hướng dẫn tập sự:.............................................................. .

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:…….……..…… ngày cấp …......./….…/.......

Thẻ đấu giá viên số:……..…..……do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố...................

cấp ngày …./……/............................................................................................

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày..... /..... /……và kết thúc vào ngày....../ …... /.

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra. 

Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản (xác nhận các thông tin người tập sự cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày... tháng... năm...
          Người đề nghị
          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (01 Thủ tục)

1. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợpthôi hành nghề theo nguyện vọng

Trình tự thực hiện:

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá mà thôi hành nghề theo nguyện vọng làm đề nghị thu hồi gửi Sở Tư pháp nơi người đó đăng ký hành nghề. Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người thuộc trường hợp bị thu hồi kèm theo giấy tờ có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể làm việc, từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày  04 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 
 
 

 

 


Phần I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓATRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

STT

Tên thủ tục hành chính

(Mã hồ sơ)

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

Tiếp nhận/ Thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (08 Thủ tục)

1

Cấp Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001815)

05 ngàylàmviệc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001807)

03 ngàylàmviệc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001395)

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

1.000.000 đồng/Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001333)

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

500.000 đồng/ Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001258)

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

500.000 đồng/ Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001247)

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (MHS: 2.001225)

90 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

8

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (MHS: 2.002139)

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/ Sở Tư pháp

2.700.000 đồng/Hồ sơ.

- Luật đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

II

TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (01 Thủ tục)

1

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giátrong trường hợpthôi hành nghề theo nguyện vọng

22 ngày kể làm việc

Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh/

Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp phối hợp thực hiện).

Không quy định.

- Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

Phần II.  NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

I. TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (08 Thủ tục)

1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên(MHS: 2.001815)

Trình tự thực hiện:

Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đềnghịcấp Thẻ đấu giá viên;

-Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ;

- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnhchụpkhôngquá 06 thángtrướcngàynộpảnh).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 05 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận đủhồsơ hợplệtheoquy địnhtạikhoản 1 Điềunày, SởTư phápcấpThẻ đấugiá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức đấu giá tài sản nơi người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá đó hành nghề.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.

- Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-03) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TP-ĐGTS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..............................

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:...............................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:....................................................

Cấp ngày...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:....................................................................................................

Điện thoại:......................................................Fax:............................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Nơi thường trú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên (MHS: 2.001807)

Trình tự thực hiện:

Trường hợp đấugiá viênhànhnghềtrongtổchứcbị mất Thẻ đấu giá viên,Thẻ đấugiá viênbị hư hỏng không thể sử dụng đượcthì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụngđề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;

- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnhchụpkhôngquá 06 thángtrướcngàynộpảnh).

Trường hợp Tổchứcđấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trựctiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ.

Trường hợp Tổchứcđấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưuchínhhoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giácủa đấugiá viên được đềnghịcấpThẻ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 03 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận được giấy đề nghị, SởTư phápcấp lại Thẻ đấugiá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức đấu giá tài sản nơi người có Thẻ đấu giá viên bị mất hành nghề.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Không quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-04) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi:Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………..

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:...............................

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:....................................................

Cấp ngày...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điện thoại:…………………………………. Fax:..............................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho:............................................

Ông/Bà:...........................................................................sinh ngày……./……/……

Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá:………..........ngày cấp………………...................

Đã được cấp Thẻ đấu giá viên số:………………….ngày cấp: ……………………

Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên:…………………………………………….

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001395)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sảnthực hiện đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

-Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-ĐGTS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………

Tên tôi là:.………………………………………………. Nam/Nữ.....................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

Điện thoại:.……………………………… Email:...............................................

Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:........................

Ngày cấp:.……/…./…. Nơi cấp:.......................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

.......................................................................................................................... .

Tên giao dịch (nếu có):......................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):.........................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có):.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điện thoại:.………………………Fax:...........................Email:.........................

Website:............................................................................................................

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên:.……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.….../..…./......

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:...........................

Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp:...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày  cấp………./……/.....

b) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.……../….../...

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:...........................

Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp:...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày cấp …….../….…/......

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngcủa doanh nghiệp đấu giá tài sản(MHS: 2.001333)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngcủa doanh nghiệp đấu giá tài sảntại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động .

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 500.000 đồng/ Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản:.....................................................................

..........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email:........................

Giấy đăng ký hoạt động số: ………….do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .........

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1........................................................................................................................

2........................................................................................................................

3........................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (MHS: 2.001258)

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy thì gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: 500.000 đồng/Hồ sơ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp ………………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản:.....................................................................

..........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email:........................

Giấy đăng ký hoạt động số: ……………….do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Lý do xin cấp lại:..............................................................................................

..........................................................................................................................

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản(MHS: 2.001247)

Trình tự thực hiện:

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao có chứngthựchoặcbảnsaokèmtheobảnchính để đốichiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứngthựchoặcbảnsaokèmtheobảnchính để đốichiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trongthờihạn 07 ngàylàmviệckểtừngàynhận đủhồsơ hợp lệ, SởTư phápcấpGiấy đăngký hoạt độngchochinhánh; trườnghợptừchốithì phảithôngbáolý dobằngvănbản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-09) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………

Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản:.............................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

..........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax:......................................................

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .

cấp ngày: ………../………./..............................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh:........................................................................................

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:...............................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax:....................................................

Website:............................................................................................................

2. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….Nam/Nữ ........................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...........................

Ngày cấp: ………/……../………Nơi cấp: ........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

..........................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ………………….. ngày cấp:……/……../......

Thẻ đấu giá viên số:………..………do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.................

cấp ngày …./……/............................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

7. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến(MHS: 2.001225)

Trình tự thực hiện:

Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyếnxây dựngĐề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở để thẩm định.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

a) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;

- Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;

- Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;

- Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;

- Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (MHS: 2.002139)

Trình tự thực hiện:

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trựctiếp, gửi qua dịch vụ bưuchínhhoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng/Hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-14).

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-ĐGTS-14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………

Tên tôi là:.......................................................................... Nam/Nữ:................

Ngày sinh:.........................................................................................................

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số:.............................

ngày cấp:…….../…….../…………nơi cấp:........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

Điện thoại:………………………… Email:.......................................................

Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự tại...........................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Họ tên đấu giá viên hướng dẫn tập sự:.............................................................. .

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:…….……..…… ngày cấp …......./….…/.......

Thẻ đấu giá viên số:……..…..……do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố...................

cấp ngày …./……/............................................................................................

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày..... /..... /……và kết thúc vào ngày....../ …... /.

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra. 

Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản (xác nhận các thông tin người tập sự cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày... tháng... năm...
          Người đề nghị
          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng giao Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ (01 Thủ tục)

1. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợpthôi hành nghề theo nguyện vọng

Trình tự thực hiện:

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá mà thôi hành nghề theo nguyện vọng làm đề nghị thu hồi gửi Sở Tư pháp nơi người đó đăng ký hành nghề. Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

Thành phần hồ sơ:

Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người thuộc trường hợp bị thu hồi kèm theo giấy tờ có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể làm việc, từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu giá tài sản.

          - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Tuyết - Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.998