Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 10375Ngày cập nhật 25/07/2020

Ngày 20/7/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 03 lĩnh vực với 14 TTHC gồm: Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC); Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC); Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các công việc sau:

1. Sở Công thương có trách nhiệm: cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình các thủ tục hành chính này trên phần mềm Dịch vụ công;

c) Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:

1. Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.851