Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021
False 10819Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật số 63/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được quy định như sau:

- Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần VBQPPL được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn:

+ 07 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã;

+ 10 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh;

+ 45 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của cơ quan nhà nước ở trung ương.

- VBQPPL ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ký ban hành, đồng thời phải được:

+ Đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành.

+ Đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành với VBQPPL của cơ quan nhà nước ở trung ương;

Hoặc đăng công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Mời Quý độc giả nghiên cứu Luật taijFile đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.287
Truy cập hiện tại 3.318