Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai thực hiện và nâng cao chỉ số CCHC tại UBND các xã, thị trấn
False 11545Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 17/UBND-NV về việc triển khai thực hiện và nâng cao chỉ số CCHC tại UBND các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, công dân, tổ chức tại địa phương mình biết để thực hiện.

2. Bám sát nội dung tại các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm chuẩn theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện; hàng năm thực hiện tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

3. Tiến hành công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành tại bảng niêm yết thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử; đồng bộ và cài đặt đầy đủ tất cả các quy trình để thực hiện.

4. Kịp thời xử lý khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế tại Phụ lục 8 về “Tình hình xử lý hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa cấp xã” (Được đính kèm theo Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng của UBND huyện) và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

5. Rà soát, kiểm tra lại tất cả các quy trình xử lý thủ tục hành chính đã cài đặt để kịp thời khắc phục những thiếu sót; tạo tài khoản cho công dân, tổ chức, số hóa hồ sơ đúng quy định (Cập nhật đúng số điện thoại để tiện liên hệ trong quá trình xử lý hồ sơ); nhập tất cả các hồ sơ giao dịch lên phần mềm hệ thống; tăng cường thực hiện liên thông hồ sơ và hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, đặc biệt các hồ sơ thuộc lĩnh vực Đất đai.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.263
Truy cập hiện tại 3.864