Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
False 16577Ngày cập nhật 07/03/2017

Hệ thống “Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công” hỗ trợ công dân đánh giá thái độ, cách làm việc và nghiệp vụ của cán bộ (đơn vị) tiếp nhận hồ sơ một cửa tại các cơ quan nhà nước. Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ mộ cửa, quý khách sẽ được cán bộ tiếp nhận trả lại 2 phiếu đó là “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” và “Phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công”. Quý khách có thể đánh giá thông qua phiếu này rồi bỏ phiếu vào thùng phiếu ở tổ một cửa, hoặc quý khách có thể dùng mã số hồ sơ trên phiếu tiếp nhận để đánh giá thông qua hệ thống phần mềm tại địa chỉ http://cchc.thuathienhue.gov.vn.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.824